Kursa kods MatZ3065

Kredītpunkti 2

Kokapstrādes ražotņu projektēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4013, Tehniskā grafika I

MašZ4014, Tehniskā grafika II

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Kokapstrādes uzņēmuma tehniskās plānošanas prasību izstrāde un projekta iesnieguma sagatavošana atbilstoši individuālajam uzdevumam, kas izdots katram studentam

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādes, students iegūst
• zināšanas par ražotnes projektēšanas pamatiem,
• prasmes izstrādāt ražotnes projektu
• kompetenci izvērtēt ražotnes projektu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Izejas datu un darba uzdevuma precizēšana
2 Uzņēmuma apraksts
3 Produkcijas apraksts
4 Tirgus analīze
5 Sienu konstrukcija
6 Starpsienu konstrukcija
7 Pārsegumu un grīdu konstrukcija
8 Jumta konstrukcija
9 Logu un durvju izvēle
10 Tehnoloģisko iekārtu izvēle
11 Projekta izstrādāšanas, ieviešanas un ekspluatācijas izmaksu novērtējums
12 Tehnoloģisko plūsmu izstrādāšana
13 Ražotnes projektējamo tehnoloģisko iecirkņu izvietojuma plānu izstrādāšana
14 Projekta izstrādāšanas, ieviešanas un ekspluatācijas izmaksu novērtējums
15 Uzņēmuma ģenerālplāna izstrādāšana
16 Darba iesniegšana un aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu novērtējumu par kursa projektu:
- jāiesniedz termiņā kursa projekts, kas izpildīts saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu;
- jāaizstāv kursa projekts.

Pamatliteratūra

1. Neufert E., Neufert P. Neufert Architects' Data.Wiley-Blackwell; 4 edition, 2012., 608 p.
2. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2007. 167 c.
3. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR Likums [tiešsaiste]. Pieņemts 09.07.2013.; stājas spēkā 01.10.2014.; [Skatīts 24.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.04.2013.; stājas spēkā 22.05.2013.: [Skatīts 24.01.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.