Kursa kods LauZ4153

Kredītpunkti 2

Dārzeņkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Dārzeņu bioloģiskās īpašības un ekoloģiskās prasības. Agro-ekoloģisko faktoru ietekme uz dārzeņu augšanu, attīstību un ražas veidošanos. Dārzeņu pavairojamais materiāls un pavairošanas metodes. Ekonomiskie un ekoloģiskie nosacījumi sugu sortimenta, šķirņu un hibrīdu izvēlē. Dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā. Progresīvas metodes un jaunievedumi dārzeņkopības sektorā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti iegūst:
• zināšanas par dārzeņu bioloģiskajām īpašībām un ekoloģiskajām prasībām, dārzeņu audzēšanas tehnoloģijām atklātā laukā un segtajās platībās;
• prasmes izvēlēties piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju vai atsevišķu paņēmienu konkrētos agro-ekoloģiskajos apstākļos, pamatot izvēli no praktiskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa;
• kompetence iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes sasaistīt, analizēt, pielietot un pilnveidot, pieņemot lēmumus profesionālu uzdevumu veikšanai mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dārzeņkopība kā ražošanas nozares, lauksaimniecības zinātnes un izglītības virziens.
2 Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotākās dārzeņu sugas, to izvēles principi.
3 Dārzeņu morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības.
4 Dārzeņkopībā izmantojamie resursi un tās efektivitāti ietekmējošie faktori.1.kontroldarbs.
5 Dārzeņu ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. Dārzeņu dēstu audzēšanas tehnoloģijas.
6 Dārzeņu produkcijas (kāpostaugi, sakņaugi) audzēšana lauka apstākļos.
7 Dārzeņu produkcijas (sīpolaugi, ķirbjaugi) audzēšana lauka apstākļos. 2.kontroldarbs.
8 Dārzeņu produkcijas (tomātaugi, lapu dārzeņi, pākšaugi) audzēšana lauka apstākļos.
9 Daudzgadīgo dārzeņu audzēšana lauka apstākļos 3.kontroldarbs.
10 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaitīti kontroldarbi, semināri, praktiskie darbi un laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Dembovskis A., Drudze I., Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. [Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija], 2007. 284 lpp.
2. Gailītis M., Gailīte M Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata valsts inspektoriem. Rīga: Rigana, 2002. 96 lpp.
3. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.
4. Мамонов Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресс : Лик пресс, 2001. 493 с.

Papildliteratūra

1. Ērmane K. Z/s „Galiņi” saimnieciskās darbības izvērtējums un attīstības iespējas KS „Mūsmāju Dārzeņi”: diplomdarbs profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas ieguvei LLU Agrobiotehnoloģijas inst.; zin.vad. I. Žukauska 2011.
2. Gailīte Z. Ķiploku ( Allium sativum L.) veģetatīvā pavairošana ar sīksīpoliņiem: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I. Žukauska. Jelgava. 2009. 35 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agronomijas Vēstis (ISSN 1691-3585)
2. Dārzs un Drava (ISSN 0132-6457)
3. Agrotops (ISSN 1407-5164)

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studijās un Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā nepilna laika studijās.