Kursa kods Citi2035

Kredītpunkti 3

Amatniecības pamati

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar amatniecības veidiem un organizācijas formām, veicina studentu radošo spēju attīstību jaunu produktu radīšanā vai ideju relaizēšanā. Rada izpratni par pašreizējo situāciju amatniecības tirgū un savām iespējām amatniecības produkta realizācijā Latvijā un ārpus tās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas: par amatniecības veidiem un organizācijas formām, amatniecības produktu realizācijas iespējām Latvijā un ārpus tās;
prasmes: izpētīt amatniecības tirgu Latvijā un ārpus tās un spēt piedāvāt inovatīvu amatniecības produktu tajā vai realizēt jaunu ideju;
kompetence: izvēlēties savam darbības veidam piemērotāko amatniecības organizācijas formu, atrast savu vietu amatniecības tirgū.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Amatniecība Latvijā. Īss ieskats amatniecības attīstības gaitā. Latvijas amatniecības kamera, tās darbības principi.
2. Amatniecības darbības veidi un organizācijas formas. Praktiskā lietvedība.
3. Amatniecības tirgus izpēte Latvijā. Tendences.
4. Amatniecības organizācijas Latvijā.
5. Amatniecības centri Zemgalē.
6. Amatnieku tirgus izpēte.
7. Amatniecības produkts kā biznesa ideja.
8. Inovatīvākie amatniecības produkti Latvijas tirgū.
9. Amatniecības produktu realizācijas tiesiskie pamati.
10. Amatniecības produktu realizācijas priekšnosacījumi.
11. Pašreizējā amatniecības tirgus produktu izpēte.
12. Amatniecības produktu realizācijas iespējas Latvijā un ārzemēs.
13. Amatniecības produktu realizācijas iespējas Latvijā un ārzemēs interneta vidē.
14. Amatniecības produkta realizēšanas pamatnosacījumi.
15. Amatniecības produkta idejas prezentēšana.
16. Amatnieciskās darbības plāna prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību un semināru apmeklējums. Sekmīgi nokārtots kontroldarbs un mājas darbi. Izstrādāts un prezenēts amatnieciskās darbības plāns.

Pamatliteratūra

1. Auziņš A. (2006). Amatu noslēpumi. Rīga: Antēra, 165, [2] lpp.
2. Amatniecibas un mākslas centri (2010). Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 28 lpp.
3. Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&hl=1
4. Rurāne M. (2007) Uzņēmuma finanses. R.: Jumava, 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvijas Amatniecības kamera. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.lak.lv/pub/
2. Likums par amatniecību. [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1993. Stājas spēkā: 11.03.1993.. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=63052
3. Radošā amatniecība. Pieredze. Izaicinājumi (2014). Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 57 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss TF otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.