Kursa kods Citi1018

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Sniegt studentiem priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, pievēršot uzmanību studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai; padziļināt izpratni par dizainera profesijas īpatnībām, ievadīt studentus profesionālās bakalaura studiju programmas „Dizains un amatniecība” studijās, rast izpratni par portfolio nozīmi dizainera darbā un tā veidošanu studiju laikā,iepazīstināt ar prasībām studiju darbu izstrādē

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izprast augstākās izglītības un studiju būtību, līmeņus un modeļus; izprast un nosaukt faktus par LLU, izprast fakultātes un studiju programmas attīstības vēsturi, profesionālā bakalaura studiju programmas “Dizains un amatniecība” saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem; dizainera profesijas standartu, amatniecības saistību ar dizainu; portfolio veidošanas nozīmi; studiju darbu izstrādes prasībām
• Prasmes: pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai
• Kompetence: studiju procesa pamatprincipu novērtēšana studiju uzsākšanā izvēlētajā studiju programmā un sekmīgas studijas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augstākās izglītības pamati.
2 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, studiju sistēma un studiju process
3 Studiju normatīvā bāze Latvijā, LLU un TF
4 Tehniskā fakultāte, tās muzeja ekspozīcija
5 TF studiju programmas un bāze, laboratorijas
6 Studentu tradīcijas: Mehu dienas, Studentu diena u.c.
7 LLU Fundamentālā bibliotēka
8 Studiju procesa aktuālās problēmas
9 Stipendijas un rotācijas kārtība LLU
10 Studentu pāšpārvalde
11 Izglītības un mājsaimniecības institūts. IMI informācijas centrs
12 Dizaina studiju programmas Latvijā un pasaulē
13 Profesionālā bakalaura studiju programma “Dizains un amatniecība”.
14 Portfolio veidošana, tā nozīme dizainera profesijā
15 Studiju darbu noformēšanas prasības
16 Praktiko darbu vērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības, sekmīgi izpildīti patstāvīgie un praktiskie darbi, ieskaitīta eseja

Pamatliteratūra

1. Augstskolu likums [tiešsaiste] [skatīts 02.08.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
2. Bakalaura darba izstrāde: metodiskie norādījumi
3. Dizainera profesijas standarts [tiešsaiste] [skatīts 02.08.2015.]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf 279.lpp
4. LLU Studiju nolikums [tiešsaiste] [skatīts 02.08.2015.]. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210 http://www.llu.lv/getfile.php?id=84563

Papildliteratūra

1. Izglītības likums [tiešsaiste] [skatīts 02.08.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
2. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.
3. Profesionālās izglītības likums [tiešsaiste] [skatīts 02.08.2015.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Izglītība un Kultūra ISSN 1407-4036
2. Žurnāls Deko ISSN 1407-7027
3. Žurnāls Studija ISSN 1407-3404

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju porgrammā "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.