Kursa kods BūvZ3122

Kredītpunkti 2

Būvprojektu vadība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareBūvmateriāli un būvtehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

author vieslekt.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

BūvZ2042, Būvmehānika I

BūvZ2043, Būvmehānika II

BūvZ3011, Ēku efektīvas norobežojošas konstrukcijas

BūvZ3094, Būvmehānika III

BūvZ3097, Būvuzņēmējdarbība I

BūvZ3112, Būvdarbu tehnoloģija II

BūvZ4098, Būvniecības vadīšana un organizēšana I

BūvZ4099, Būvniecības vadīšana un organizēšana II

BūvZ4100, Būvniecības vadīšana un organizēšana III

BūvZ4101, Būvniecības ekonomika I

BūvZ4102, Būvniecības ekonomika II

BūvZ4111, Būvdarbu tehnoloģija III

Kursa anotācija

Studenti iepazīstās ar daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas pamatprincipiem. Tiek apgūta daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības projektu vadības kalendāro grafiku izstrāde ar dažādiem uzdevumu hierarhijas līmeņiem, laika, materiālo un finansu resursu vajadzību plānošana un vadība. Tiek apgūta būvprojektu vadības likumdošanas bāze, tanī skaitā būvprojektu autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvobjektu nodošana ekspluatācijā. Praktiski tiek izstrādāts būvprojektu vadīšanas grafiks ar visekonomiskākā varianta modelēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas būvniecības projektu vadībā gan projektēšanas pilna cikla laikā, gan praktiskās būvniecības laikā.
• Prasmes: Izstrādāt projektu vadības nepieciešamo dokumentāciju, kura balstīta uz juridiskās, likumdošanas, finansu un citu resursu bāzes. Ievērtēt laika, finansu un resursu apjomā visus papildus aspektus - autoruzraudzību, būvuzraudzību, būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.
• Kompetence: Spēt izstrādāt būvniecības vadības dokumentāciju jebkurai būvprojekta attīstības stadijai. Spēt veikt būvniecības projektu vadības dokumentācijas izvērtēšanu, ekspertīzi vai optimizāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvprojekta projekta vadības struktūrplāna būtība, pielietojums būvniecības un pilna cikla būvprojektēšanā.
2 Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana.
3 Parametri un resursi, savstarpējo saišu apraksts.
4 Projektu vadības kalendāri un to būtība.
5 Ierobežojumu, galīgo termiņu un kritisko punktu definēšana būvniecības projektu vadībā.
6 Uzdevumu izvirzīšana projektam kopumā un uzdevumiem atsevišķi.
7 Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi.
8 Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana.
9 Būvniecības projektu vadības programmnodrošinājums un automatizācija, modelēšanas metodika.
10 Projektu vadības plānošanas un darba informācijas attēlošanas veidi un formāti. Kalendārs, Ganta diagramma, grafiki.
11 Faktisko ziņu attēlošana par projekta vadības gaitu, izmaiņu veidi un reģistrēšana.
12 Projektu vadības organizatoriski tehniskā sagatavošana, materiālu noformēšana un druka.
13 Projektu vadības risku apdrošināšana, juridiskie aspekti un atbildība.
14 Kvalitātes kontrole un nodrošināšana būvniecības projektu vadības procesos.
15 Projektu vadības aspekti LR likumdošanā.
16 Ārvalstu pieredze un piemēri būvniecības projektu vadībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti studiju kursā, jānoklausās lekciju kurss un jāizstrādā būvniecības projektu vadības kalendārais laika grafiks.

Pamatliteratūra

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Autoru kol. A. Kathins u.c. Rīga: Dienas Bizness 2006. 440 lpp.
2. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp.
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp.

Papildliteratūra

1. Schwalbe K.. Information Technology Project Management. Belmont, CA :Cengage Learning, 2009.490 p.
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2017. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2017. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2017. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Izvēles studiju kurss VBF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".