Код курса BūvZ3097

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса18.06.2014

Разработчик курса

author

Sandra Gusta

Учебная литературa

1. Komerclikums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1990. Nr.49. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis. LR likums. Latvijas Vēstnesis LV96 (227), 1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Дополнительная литература

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.