Kursa kods BūvZ3097

Kredītpunkti 2

Būvuzņēmējdarbība I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar būvniecības uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām būvuzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, būvniecības uzņēmuma dibināšanas likumdošanu, būvniecības uzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Apgūst zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrība un darba tiesisko attiecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• Zināšanas - par būvuzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijām būvuzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu un instrumentu tiesisko bāzi, ar valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu, būvuzņēmuma dibināšanas likumdošanu, būvuzņēmuma darbību reglamentējošo likumdošanas bāzi
• Prasmes – prot pielietot uzņēmējdarbības regulējošos tiesiski normatīvo aktu normas būvniecības uzņēmuma vadīšanas procesā. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot tiesiski normatīvo aktu normas. Spēj veikt būvuzņēmējdarbību atbilstoši LR tiesiski normatīvajiem aktiem
• Kompetence - studenti spēj dokumentēt, analizēt un izvērtēt būvuzņēmējdarbību reglamentējošos tiesiski normatīvos aktus, pamatot būvuzņēmējdarbības likumdošanas iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un uz būvuzņēmuma darbību. Spēj izprast un interpretēt tiesiski normatīvo aktu normas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursā "Būvuzņēmējdarbiba I" Iepazišnās ar uzņēmējdarbības regulēšanas valstisko būtību.
2 Saimnieciskās darbības normatīvā bāze Latvijā.
3 Komercdarbība, tās pazīmes un valstiskie regulēšanas paņēmieni.
4 Būvuzņēmējdarbības (komercdarbības) subjekti.
5 Saimnieciskie darījumi
6 Būvuzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze
7 Atsevišķi komercdarījumu veidu īpašie noteikumi
8 Komercķīlas dibināšanu un reģistrāciju reglamentējošie normatīvie
9 Komercdarbību atbalstošā normatīvā bāze
10 Konkurenci regulējošā normatīvā bāze būvniecībā
11 Valsts un pašvaldību pasūtījumu reglamentējošā tiesiski normatīvā bāze
12 Publiskās un privātās partnerības reglamentējošās jomas būvniecība
13 Uzņēmuma reklamēšanos regulējošā tiesiski normatīvā bāze
14 Darba attiecību ietekmējošā tiesiski normatīvā bāze
15 Darba aizsardzību regulējošā tiesiski normatīvā bāze
16 Uzņēmumu maksātnespēju procesu regulējošā normatīvā bāze Kursa nobeigums. Rezultātu apkopojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi, kuras vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma. Gala ieskaitē drīkst piedalīties studenti, kuri ir izstrādājuši un sekmīgi aizstāvējuši patstāvīgo darbu. Akumulējošā zināšanu novērtēšana: sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi, kuru iegūts vērtējums 7 balles - 40 punkti; izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs - 10 punkti; lekciju un seminārnodarbību apmeklējums - 10 punkti; ieskaites darbs - 40 punkti. Kopā - 100 punkti. 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Komerclikums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1990. Nr.49. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis. LR likums. Latvijas Vēstnesis LV96 (227), 1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Papildliteratūra

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF pitmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Būvniecība" (pilna un nepilna laika studijas).