Kursa kods Arhi1030

Kredītpunkti 4

Projektēšanas tiesiskie pamati

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilze Stokmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sagatavot studentus darbam būvniecības nozarē saskarsmē ar ainavas projektu plānošanas, realizēšanas un pārvaldības ekonomisko pamatojumu. Kursa ietvaros tiks apgūtas prasmes projekta dokumentāciju, līgumu, ekspertīžu, tāmju, konkursa un iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā. Ainavu arhitektūras nozares speciālistam svarīgi orientēties būvniecības nozares uzņēmumu struktūrā un darbības virzienos, kā arī izprast pašvaldību un valsts institūciju lomu un kompetenci būvniecības nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par nozares darbības jomām, kā arī ar to saistīto likumdošanu.
• Prasme: sastādīt ekonomisko pamatojumu ainavu projektiem.
• Kompetence: spēja orientēties būvniecības nozares dažādajos ekonomiskajos aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba tirgus un sadarbības modeļi ainavu arhitekta specialitātē.
2 Darba attiecību likumdošana Latvijā.
3 Pirncipi un ierobežojumi darba likumdošanā arhitektūras nozarē.
4 Uzņēmējdarbības formas ainavu arhitektūrā.
5 Līgumi un to pielikumi.
6 Projektu tāmju sastādīšanas principi un uzbūve.
7 Valsts un pašvaldību ieprikumu procedūras un dokumentācija.
8 Darba attiecību scenāriji, darba attiecības ainavu arhitektam.
9 Ainavu arhitekta darba tirgus raksturojums.
10 Ainavu arhitekta klientu raksturojums.
11 Ainavu arhitekta un klientu attiecību modeļi.
12 Seminārs - diskusija ar ainavu arhitektūras nozares uzņēmuma piedalīšanos.
13 Seminārs - diskusija ar pašnodarbināta ainavu arhitekta piedalīšanos.
14 Datorprogrammatūras izvēle un raksturojums ainavu arhitekta darbības nodrošināšanai.
15 Teritorijas plānojumi un saistošiem būvnormatīvi, ainavu arhitekta līdzdalība to izstrādē.
16 Seminārs - diskusija par aktualitātēm nozarē saistībā ar Latvijas un pašvaldību izaugsmes veicināšanu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Pilsētas un kopienas: apdzīvotu vietu ilgtspēja. H. Andersons u.c. Rīga: LU, 2001. 60 lpp.
2. Runhaar H., Driessen P., Soer L. Sustainable urban development and the challenge of policy integration. An assessment of planning tools for integrating spatial and environmental planning in the Netherlands. 2007. Pieejams: http://www.uu.nl/uupublish/content/PaperR Pieejams file:///E:/Downloads/Sustainable_urban_development_and_the_challenge_o%20(2).pdf
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.

Papildliteratūra

1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, ISSN 1407-4095. Pieejams tiešsaistē https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.