Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Pārtikas zinības Bakalaura
Programmas direktors: Dace Kļava
Apjoms (kredītpunktos): 164 Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 21/03/2007-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Dabas zinātnes - ķīmija, fizika, matemātika un bioloģija; Pārtikas zinātne - pārtikas ķīmija, pārtikas mikrobioloģija un biotehnoloģija, pārtikas procesi un iekārtas, pārtikas produktu tehnoloģijas un kvalitāte
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Spēj pielietot ķīmijas, matemātikas, fizikas un bioloģijas zināšanas pārtikas zinātnes atziņu izpratnei; spēj izmantot teorētisko kursu atziņas pārtikas izejvielu pārstrādē; spēj izprast pētnieciskā darba pamatus un jauno produktu ražošanas ekonomiku un marketingu; spēj pielietot fizikāli-ķīmiskās, mikrobioloģiskās un sensorās metodes pārtikas produktu analīzē; spēj veikt pētījumos iegūto datu analīzi un patstāvīgi izstrādāt bakalaura darbu.

Kursu plāns ar aprakstiem 7-sem. 3-sem. 1-sem. 2-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 8-sem.
1-sem. A (16)
InfT1001 Informātika I [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL] (2) Tabunova Tatjana
Ķīmi1002 Neorganiskā ķīmija [Pārt.zin., a: 1.sem.] (6) Druviete Biruta
Mate1001 Matemātika I [Pārt. zin., a; L/s inž., a; L. enerģ., p(b): Teh. eksp., 1.līm.: 1.sem.] (3.5) Ramāna Līga
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija [Ppt, Pz: PL un NL 1.sem.] (2) Kļava Dace
Psih2003 Lietišķā psiholoģija [EF un PTF] (1.5) Zīlītis Agris Visvaldis
ValoP001 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā I (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP005 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā I (1.5) Krauze Zigrīda
1-sem. B (.5)
CitiP001 Praktisko iemaņu apguve [2 ned. augustā 1.kursa studentiem] (.5) Dūma Māra
PārZ1001 Ievads studijās [PTF, visas st.pr. PL un NL 1.sem.] (.5) Kārkliņa Daina
1-sem. C (.7)
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
2-sem. A (16)
Filz1003 Ētika, estētika [ESAF,ITF, PTF, MF, VBF] (1.5) Leikums Leonards, Vuguls Juris
Fizi2014 Fizika I [Pz: 2.sem.] (3) Iljins Uldis
InfT1002 Informātika II [Ppt, Pz, Ēvu: PL un NL 2.sem.] (2) Gailums Aleksandrs
Ķīmi2001 Analītiskā ķīmija [Pz: PL 2.sem.] (6) Druviete Biruta, Dūma Māra
Mate2001 Matemātika II [Pārt. zin., a; L/s inž., a; L. enerģ., p(b): Teh. eksp., 1.līm.: 2.sem.] (2.5) Āboltiņš Aivars
ValoP002 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā II (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP006 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā II (1.5) Krauze Zigrīda
2-sem. B (1.5)
LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība [visas pamatst. progr.] (1) Rūvalds Ivars
PārZP001 Ražošanas prakse [1.kurss] (3) Kļava Dace
2-sem. C (.7)
SpoZP002 Sports II [2.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
3-sem. A (18)
Filz1001 Filozofija [1.sem.] (1.5) Leikums Leonards, Leikuma Ināra
Fizi2015 Fizika II [Pz: 3.sem.] (3) Iljins Uldis
Ķīmi1011 Organiskā ķīmija I [Pārt. zin., a: PL 3.sem.] (3) Kreicbergs Viesturs, Kūka Māra
Ķīmi3001 Fizikālā un koloidālā ķīmija I [Pārt. zin., a: 3.sem.] (4) Kūka Pēteris
Mate4001 Matemātika III [TF, PTF 3.sem.] (3.5) Ramāna Līga
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5) Kaufmane Dace
ValoP003 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā III (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP007 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā III (1.5) Krauze Zigrīda
3-sem. C (2.7)
Psih2005 Lietišķā psiholoģija (1.5) Zīlītis Agris Visvaldis
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
VadZ2008 Vadībzinības (3) Zalāne Inese
4-sem. A (11)
Ekon1002 Ekonomikas teorija [PTF;TF;MF;VBF] (1.5) Pūdere Juta
Ķīmi2007 Organiskā ķīmija II [Pārt. zin., a: PL 4.sem.] (4) Kreicbergs Viesturs
Ķīmi4001 Fizikālā un koloidālā ķīmija II [Pārt. zin., a: 4.sem.] (3) Kūka Pēteris
Mate3001 Matemātika IV [TF, PTF 4.sem.] (1.5) Āboltiņš Aivars
ValoP004 Profesionālā angļu valoda pārtikas tehnoloģijā IV (1.5) Gode Ina, Jeremējeva Māra, Turuševa Larisa
ValoP008 Profesionālā vācu valoda pārtikas tehnoloģijā IV (1.5) Krauze Zigrīda
4-sem. B (4.5)
PārZ2004 Pārtikas procesi un iekārtas I [Ppt, Pz: PL 4.sem.] (3) Dukaļska Lija
PārZP006 Ražošanas prakse [ppt., pz., 4.sem] (3) Straumīte Evita
4-sem. C (5.2)
DatZ2015 Interneta mājaslapu veidošana [izvēles] (2) Kazainis Ģirts
InfT2010 Grafiskais redaktors [VBF, LF, EF, PTF, MF] (2) Viļumsone Inga
PārZ2008 Siltuma procesi [PTF Pārt.z.] (2) Iljins Uldis
SpoZP004 Sports IV [4.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
5-sem. A (7)
JurZ2001 Tiesību pamati [TF;MF;PTF;VBF] (1) Vitte Ārija
Ķīmi4005 Bioķīmija [Pz: 5.sem.] (4.5) Miķelsone Velga
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2) Kļaviņš Uldis
5-sem. B (13)
LauZ3008 Patentzinība [visām] (1.5) Truslis Valdis
Medi3004 Uzturzinātne I [Pārt. zin., a: 5.sem.] (1) Skrupskis Imants Atis
PārZ3008 Pārtikas procesi un iekārtas II [Ppt, Pz: PL 5.sem.] (4) Dukaļska Lija
PārZ3009 Pārtikas procesi un iekārtas [Ppt, Pz: kursa d., PL 5.sem., NL 6.sem.] (1.5) Dukaļska Lija, Rubenis Ojārs, Sturmoviča Elīna
PārZ3010 Mikrobioloģija I [Ppt, Pz: obl., PL 5.sem., NL 6.sem.] (2) Skudra Līga
PārZ3032 Zinātniskā darba pamati [PTF] (1.5) Skrupskis Imants Atis
PārZ4014 Pārtikas sensorā novērtēšana [Ppt, Pz: PL 5.sem., NL 7.sem.] (2) Strautniece Envija Velga
5-sem. C (1)
Ekon2020 Tirgzinība [L. enerģ., p(b): PL - obl.; izvēles neekon. fak. bak.] (1) Vanaga Lita
JurZ2003 Ģimenes tiesības [PTF bak.] (1) Vitte Ārija
6-sem. B (24)
Medi2002 Uzturzinātne [Pārt. zin., a: kursa d.] (1.5) Rozenbergs Viesturs
Medi3005 Uzturzinātne II [Pārt. zin., a: 6.sem.] (1.5) Skrupskis Imants Atis
PārZ3002 Piens, tā pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem.] (3) Ciproviča Inga
PārZ3003 Gaļa, tās pārstrāde I [obl., Pz un Ppt PL - 6.sem.] (2) Markeviča Lilija
PārZ3004 Zivis, olas, to pārstrāde [Pz un Ppt PL 6.sem.; Ppt NL 7.sem.] (2.5) Markeviča Lilija
PārZ3011 Mikrobioloģija II [Ppt, Pz: obl., 6.sem. ] (2) Skudra Līga
PārZ3012 Pārtikas biotehnoloģija I [ Pz: obl., PL - 6.sem.] (2) Skudra Līga
PārZ3013 Pārtikas biotehnoloģija [Pz: obl., kursa d., 6.sem.] (1.5) Skudra Līga, Blija Anita
PārZ3014 Pārtikas produktu iesaiņošana [Ppt, Pz: PL 6.sem., NL 7.sem.] (2.5) Dukaļska Lija, Čakste Ilze
PārZ3015 Graudi, to pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem., NL 8.sem.] (3.5) Strautniece Envija Velga
PārZ3018 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I [Ppt, Pz: PL 6.sem.] (2.5) Strautniece Envija Velga
6-sem. C (1)
VidZ2002 Praktiskā ekoloģija (1) Švarcbahs Jānis
7-sem. A (2)
Citi3002 Cilvēka aizsardzība (2) Beķeris Zigurds
7-sem. B (18)
Ekon4020 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā [Pārt. zin., a: kursa d., 7.sem.] (1.5) Strautnieks Aivars
Ekon4024 Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā [Pārt. zin., a: 7.sem.] (2) Strautnieks Aivars
PārZ3007 Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija [Ppt, kursa d., PL 7.sem., NL 9.sem.] (1.5) Markeviča Lilija, Kļava Dace, Kārkliņa Daina, Kampuse Solvita, Ciproviča Inga
PārZ4003 Piens, tā pārstrāde II [Ppt, Pz: PL 7.sem.] (2.5) Ciproviča Inga, Ozola Lilita
PārZ4005 Gaļa, tās pārstrāde II [Obl., Pz un Ppt, PL - 7.sem.] (2) Markeviča Lilija
PārZ4006 Graudi, to pārstrāde II [Ppt, Pz: obl., PL 7.sem., NL 9.sem.] (2) Kārkliņa Daina
PārZ4011 Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas [Ppt, kursa d., PL 7.sem., NL 9.sem.] (1.5) Markeviča Lilija, Kļava Dace, Dukaļska Lija, Kārkliņa Daina
PārZ4012 Pārtikas biotehnoloģija II [Pz: obl., PL - 7.sem.] (2.5) Viesturs Uldis
PārZ4015 Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II [Ppt, Pz: PL 7.sem.] (1.5) Kampuse Solvita
PārZ4021 Pārtikas kvalitātes vadīšana [Ppt, Pz] (1.5) Blija Anita
7-sem. C (5)
Citi3001 Cilvēks ārkārtējās situācijās [BISK] (1) Beķeris Zigurds
Citi4002 Darba aizsardzība [Teh. eksp., 1.līm.: PL 3.sem., NL 2.sem.; MF: NL 10.sem.; Būvn., p(b): 8.sem.] (1) Staša Jānis
PārZ3023 Pārtikas produktu saldēšana [izvēles] (1) Skrupskis Imants Atis
PārZ4001 Pārtikas piedevas [Ppt, Pz: izv. PL 7.sem., NL 9.sem.] (1) Ozola Lilita
PārZ4007 Vīna ražošanas tehnoloģija (1) Kārkliņa Daina
PārZ4017 HACCP pārtikas apritē (1) Blija Anita
8-sem. B (20)
PārZ4009 Bakalaura darbs [Pz: PL 8.sem.] (10) Kārkliņa Daina
PārZ4010 Valsts eksāmens [Ppt, Pz: PL 8.sem., NL 10.sem.] (2) Kārkliņa Daina
PārZP003 Ražošanas prakse [4.kurss, akad] (16) Markeviča Lilija, Kļava Dace, Kārkliņa Daina, Ciproviča Inga