Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā angļu valoda II
Kursa kods ValoP272
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 17/03/2021
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. philol., pasn. Irina Orlova

Priekšzināšanas
ValoP271, Profesionālā angļu valoda I
Kursa anotācija
Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski. Vērtēšana: ieskaite.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Ilgtspējīga būvniecība. Modernās tehnoloģijas būvniecībā.2h
2. Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana (rakstīšana).2h
3. Ēku konstruktīvie elementi. Nozares terminu vārdnīcas.2h
4. Pāļu pamati, vertikālie balsti. 2h
5.Virszemes daļa. Pārsegumi. 2h
6. Savienojumi. Savienojumu elementi.2h
7. Namdara un būvgaldnieka darbi. Mēbeles. 2h
8. Iekšējie darbi. Logi un durvis, vārti. 2h
9.Ēku tehniskais aprīkojums.2h
10. Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija.2h
11. Elektriķa darbi. Sienas kontakti. 2h
12. Ūdensapgāde. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi.2h
13. Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana.2h
14. Iekšējie darbi. Grīdas segumi.2h
15. Sienu apdare. 2h 16. Referātu prezentācija.2h
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Obligātā literatūra
1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p. ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p. ISBN-10: 0521715180
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882 4. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca.. Rīga: Avots, 1999. 203 lpp. ISBN10: 5401010583, ISBN13: 9785401010582
Papildliteratūra
1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell, Science, 2003. 290 p. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p. ISBN: 0582539722 3. Love T., W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033
Periodika un citi informācijas avoti
1. Building Design and Construction. [tiešsaiste]. ISSN: 0007-3407. skatīts 10.03.2021.]. Pieejams: http://www.bdcnetwork.com/archive
2. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 3. Civil Engineering. [tiešsaiste]. Publisher : American Society of Civil Engineers. ISSN: 0885-7024 [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/
Piezīmes
Kurss iekļauts VBF 1.līmeņa studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.