Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Angļu valoda ārējos sakaros II
Kursa kods Valo2027
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Kursa apstiprinājuma datums 18/03/2014
Atbildīgā struktūrvienība Valodu centrs
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. philol., doc. Inese Ozola

Priekšzināšanas
Valo1024, Angļu valoda ārējos sakaros I
Kursa anotācija
Studiju kurss paredz angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes angļu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar sociālajām zinātnēm, ekonomiku, komercdarbību, politiku saistītu terminoloģiju.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Kompetence: studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Darba tirgus. Valodas stils darba sludinājumos. Termini: nodarbinātība, atalgojums.
2. Ārējo sakaru speciālista prasmes. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
3. Pieteikšanās darbā. Gatavošanās darba intervijai. Terminu vārdnīcas sastādīšana katrai tēmai.
4. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmējdarbības veidi, to salīdzinājums.
5. Uzņēmuma struktūra. Jaunuzņēmumi.
6. Kontroldarbs Nr. 1. Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7. Uzņēmumu vadīšanas stili dažādās valstīs. Izpratne par korporatīvo kultūru.
8. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Eseja.
9. Banku sistēma. Nauda un kredīti. Banku funkcijas un piedāvātie pakalpojumi.
10. Uzņēmuma dibināšana. Biznesa plāna sagatavošana uzņēmumam.
11. SVID analīze uzņēmumā. Lomu spēle "Aizdevumu izsniegšana uzņēmumam"
12. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.
13. Lauksaimniecības nozare. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā. Mājražotāji.
14. Kontroldarbs Nr. 2. Latvijas lauksamniecība un ES lauksaimniecības politika.
15. Vielas atkārtojums. Gatavošanās individuālā darba aizstāvēšanai. 16. Individuālā darba prezentēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%. Akumulējošā ieskaite.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Izstrādāts individuālais darbs:
1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2.sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; 3.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Pamatliteratūra
1.Ceramella N., Lee E. Cambridge English for the Media. 2010. Cambridge University Press. 112 lpp. ISBN 9780521724579
2. Mascull, B. (2008) Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 172 lpp. ISBN 9780521775298
3. Mascull, B. (2008) Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 172 lpp. ISBN 9780521775298
4. Allison, J., Emmerson,P. (2009) The Business. Intermediate. Student’s Book. MacMillan. 159 lpp. ISBN 9781405081856
Papildliteratūra
1. Pile, L. (2006) Intelligent Business. Workbook. Intermediate Business English. Pearson Education Limited. 94 lpp. ISBN-10 058284691
2.Glossary of European Union terminology. English - French - Latvian. 2009. R:T&TC. 247 lpp 3.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.2011. 309 lpp. ISBN978052167743
Periodika un citi informācijas avoti
1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: www.eubusiness.com 3. Sabiedriskais medijs (Apvienotā karaliste) “British Broadcasting Corporation” [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://www.bbc.com/news/business
Piezīmes
Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari