Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Mežierīcība
Kursa kods MežZ4020
Zinātnes nozare Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Zinātnes apakšnozare Meža ekoloģija un mežkopība
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Laboratorijas darbu stundu skaits 24
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72
Kursa apstiprinājuma datums 08/11/2011
Atbildīgā struktūrvienība Meža izmantošanas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. silv., vad.pētn. Dagnis Dubrovskis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Apgūstot studiju kursu tiek gūtas zināšanas par meža apsaimniekošanas plānošanu laikā, telpā, finansu plūsmu. Tiek sniegta informācija par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām. Tiek apgūti meža vērtēšanas un meža daudzfunkcionālas izmantošanas apsaimniekošanas plānošanas modeļi, meža apsaimniekošanas plānošanas optimizācija, SWOT analīze.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students izprot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas un ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatprincipus, māk tos ietvert meža apsaimniekošanas mērķa un tā sasniegšanas uzdevumu formulēšanā. Izprot saimnieciskās darbības plānošanas nepieciešamību un plānošanas procesu. Students prot lietot dažādas meža apsaimniekošanas plānošanas metodes, plānot mežsaimnieciskos pasākumus laikā un telpā, plānot finanšu plūsmu meža apsaimniekošanā, aprēķināt meža vērtību. Students ir apguvis datu apstrādes programmas, datizraces metodes, avotus un citus meža apsaimniekošanas plānošanas lēmumu atbalsta rīkus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Mežierīcība kā meža inventarizācijas, mežsaimniecības organizācijas projektēšanas sistēma.
2 Plānošanas process un informācijas nepieciešamība.
3 Mežsaimniecības un mežierīcības plānošana.
4 Meža vērtības aprēķināšana.
5 Meža ekoloģiskās, ekonomiskās, sociālās funkcijas, daudzfunkcionālās meža izmantošanas plānošana.
6 Finansu plūsma mežsaimniecībā, mežsaimniecības ekonomiskie indikatori.
7 Normālā meža teorija, optimālais mežs.
8 Mežierīcības metodes
9 Optimizācijas metodes, to lietošana meža apsaimniekošanas plānošanā
10 Meža gatavība, veidi, galvenās cirtes vecuma noteikšana
11 Galvenās cirtes un starpcirtes projektēšanas principi
12 Meža ekoloģisko vērtību ierīcība
13 Meža sociālo vērtību ierīcība
14 Meža dzīvnieku resursi, to apsaimniekošanas plānošana, medību ierīcība
15 Privāto un valsts mežu apsaimniekošanas mežierīcības īpatnības 16 Jaunās tehnoloģijas un datu apstrādes programmas
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jābūt iesniegtiem visiem pastāvīgajiem darbiem, uzrakstītiem visiem kontroldarbiem.
Pamatliteratūra
1. Zviedre A. Mežierīcība Latvijā. Rīga: V. elements, 2007. 230 lpp.
2. Dubrovskis D. Meža ekonomiskā vērtība, lekciju kurss mežierīcībā. Jelgava: KTC, 2003.
3. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET Cetera, 2002. 92 lpp. 4. Dubrovskis D. Lekciju kurss Mežierīcībā. Jelgava: LLU MF, 2008.
Papildliteratūra
1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
2. Klemperer David.W. Forest resource Economics and Finance. New York: McGraw – Hill, 1996. 551 p. 3. Kellomaki S. Forest Resources and Sustainable Managment.Published by Fape Oy, Finland, 2002. 420 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Baltijas Koks ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze ISSN 1047-6187 3. Baltic Forestry ISSN 1392-1355
Piezīmes
Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne"