Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ražošanas inženierdienesta prakse
Kursa kods MašZP022
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnbūves tehnoloģija
Kredītpunkti 6
ECTS kredītpunkti 9
Kopējais stundu skaits kursā 240
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 240
Kursa apstiprinājuma datums 07/02/2017
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Jānis Lāceklis-Bertmanis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ražošanas inženierdienesta prakses laikā studenti apgūst praktiskās iemaņas inženieraprēķinu veikšanā, mašīnu mezglu un detaļu projektēšanā, tehnoloģiju izstrādē, ražošanas sagatavošanas un plānošanas darbu veikšanā. Studenti gūst zināšanas personāla vadīšanā darbmašīnu tehniskā uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā, ražošanas ekonomiskā izvērtēšanā, izmaksu analīzē un peļņas prognozēšanā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: personāla vadīšanā CNC darbmašīnu uzraudzībā, produkcijas kvalitātes vadībā, darba drošībā un vides aizsardzībā.
• Prasmes: novērtēt darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas. • Kompetence: izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam, kā arī ražošanas ekonomiskais izvērtējums peļņas prognozēšanā.
Kursa saturs(kalendārs)
1 iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu un vienoties;
2 iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju;
3 iepazīties ar metodiku un veikt inženieraprēķinus;
4 apgūt mašīnu un ierīču projektēšanas metodiku;
5 piedalīties tehnoloģijas izstrādē uzņēmumā;
6 iepazīties ar ražošanas sagatavošanu;
7 iepazīties ar ražošanas plānošanu uzņēmumā;
8 iepazīšanās ar ražošanas vadīšanu uzņēmumā;
9 iepazīšanās ar ražošanas iekārtu tehniskās uzraudzības nodrošināšanu un remontu;
10 iepazīties ar kvalitātes vadību uzņēmumā
11 iepazīties ar vides aizsardzības nodrošināšanu uzņēmumā;
12 iepazīties ar ražošanas procesa ekonomisko izvērtēšanu;
13 izvēlēties nākamo specialitāti; 14 noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses beigās studenti sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, pienākumiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, iegūto un apkopoto informāciju bakalaura darbam, par gūtajām iemaņām. Pēc pārskata aizstāvēšanas notiek prakses novērtējums - eksāmens ar atzīmi.
Pamatliteratūra
1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2001. 221 lpp. 3. Bunga L., Jonāns A. Aparātbūves un mašīnbūves tehnoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1978. 350 lpp. 4. Bērenfelds V. Tehniskais minimums metālapstrādē. Rīga: Avots, 1989. 264 lpp.
Papildliteratūra
1. Metalworking: Tools and Techniques. Stan Bray. 2003. 176 p. 2. Metalworking Fluids. J. P. Byers. Taylor & Francis, 1994. 500 p. 3. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 1. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1992. 737 p. 4. Steel: A. Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]. Volume 2. Dusseldorf: Fundamentals Verlag Stahleisen, 1993. 839 p.
Piezīmes
Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ”Mašīnu projektēšanas un ražošanas” studentiem.