Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ražošanas tehnoloģiskā prakse
Kursa kods MašZP021
Zinātnes nozare Mašīnbūve un mehānika
Zinātnes apakšnozare Mašīnbūves tehnoloģija
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 160
Kursa apstiprinājuma datums 16/02/2016
Atbildīgā struktūrvienība Spēkratu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Jānis Lāceklis-Bertmanis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Ražošanas tehnoloģiskās prakses laikā studenti iepazīstas ar mašīnbūves vai metālapstrādes uzņēmuma CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem, CNC vadības sistēmu kontroli. Kā arī iepazīstas ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli un izmēru precizitātes nodrošināšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
• Zināšanas: CNC darbamašīnu tehniskajos parametros, uzbūvē un aprīkojumā.
• Prasmes: novērtēt darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas. • Kompetence: izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Iepazīties ar uzņēmuma administrāciju, pārvaldes struktūru, ražotās produkcijas sortimentu;
2 Iepazīšanās ar iekārtām, tehnoloģisko aprīkojumu, darba organizāciju;
3 Iepazīšanās ar darbmašīnu uzstādīšanas, iestatīšanas un tehniskās uzraudzības tehnoloģijām;
4 Iepazīšanās ar CNC darbmašīnu tehniskajiem parametriem, uzbūvi, aprīkojumu, instrumentiem;
5 Iepazīšanās ar ražojamo produkciju, tehnoloģiskajiem procesiem, CNC vadības sistēmu kontroli;
6 Asistēšana CNC darbmašīnas operatoram un tehnologam, ražošanas sagatavošanas un detaļu izgatavošanas procesā;
7 Iepazīšanās ar kvalitātes vadību darba vietā un tehnoloģisko procesu norises gaitā;
8 Iepazīšanās ar tehnoloģisko dokumentāciju un tās kustību uzņēmumā;
9 Iepazīšanās ar projektēšanas darbu norisi uzņēmumā;
10 Speciālās literatūras un uzņēmuma normatīvo dokumentu studijas; prakses atskaites materiālu sagatavošana;
11 Izvēlēties nākamo specialitāti; 12 Noformēt prakses pārskatu kā individuālu inženierdarbu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses beigās studenti sagatavo pārskatu par attiecīgo profesiju, tās pienākumiem, par izpildītajiem darbiem, pienākumiem, veikto darbu nozīmīgumu, darbam nepieciešamo kvalifikāciju un zināšanām, darba specifiku, par iegūtām zināšanām, prasmēm, iemaņām, kvalitātes vadības organizāciju uzņēmumā, iegūto un apkopoto informāciju izmanto bakalaura darbam. Pārbaudes veids - Eksāmens.
Pamatliteratūra
1. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU, 2000. 127 lpp. 2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2.daļa. Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2000. 2001. 221 lpp.
Papildliteratūra
1. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 1. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. 737 p. 2. Steel: A Handbook for Materials Research and Engineering. H.-E. Arntz ... [et al.]; edited by Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Volume 2. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1993. 839 p.
Piezīmes
Obligāta prakse TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pilna un nepilna laika studijās.