Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lauksaimniecības likumdošana
Kursa kods LauZ3005
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 3
Kopējais stundu skaits kursā 81
Lekciju stundu skaits 16
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 49
Kursa apstiprinājuma datums 24/10/2019
Atbildīgā struktūrvienība Augsnes un augu zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. agr., asoc. prof. (Emeritus) Dzidra Kreišmane
Mg. paed., pasn. Laura Joma

Priekšzināšanas
LauZ2046, Lauksaimniecības resursi
Kursa anotācija
Vispārējā daļā studenti iegūst izpratni par likumdošanas procesu Latvijā, par sabiedrības iespēju iesaistīties un ietekmēt to. Uzņēmējdarbību ietekmējošā vispārējā normatīvo dokumentu bāze, finanšu jautājumus ietekmējošie normatīvi, lauksaimniecības uzņēmuma darbībai saistošie reglamentējumi. Studiju kursa speciālajā daļā ietverti jautājumi par LV un ES likumdošanas procesu lauksaimniecībā un normatīvo dokumentu izstrādāšanas kārtību. Lauksaimniecības biedrību iespēja ietekmēt šo procesu. Augkopības un lopkopības nozares un pārtikas drošību regulējošie normatīvie dokumenti. Savstarpējā atbilstība un atbalsata maksājumus regulējošie normatīvie dokumenti.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības vispārīgajām prasībām lauksaimniecības uzņēmējdarbībā, lauksaimniecību regulējošo normatīvo dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas gaitu, iesaistīto pušu atbildību un iespējām, galvenajām normatīvajos dokumentos noteiktajām normām.
Studenti iegūst prasmi orientēties normatīvo dokumentu klāstā un lietot tos konkrētās situācijās lauksaimniecības produkcijas ražošanas un aprites procesā, kā arī uzņēmumu attīstības iespēju izmantošanai. Studenti ir kompetenti novērtēt lauksaimnieciskās ražošanas un produkcijas aprites procesa dažādo posmu un darbību atbilstību normatīvajiem dokumentiem.
1.Pārzina uzņēmuma dibināšanas kārtību atkarībā no uzņēmējdarbības formas – 1. kontroldarbs
2.Pārzina vispārējās tiesību normu prasības uzņēmējdarbībā – 2. Kontroldarbs
3.Pārzina savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumus to izpildīšanai lauksaimniecībā – elektroniski pildāms tests
4.Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā – prezentācija seminārā
5.Pārzina lauksaimniecības nozari regulējošos normatīvos dokumentus – 3. kontroldarbs
Kursa saturs(kalendārs)
1.Uzņēmējdarbības likumdošanas process: normatīvo dokumentu hierarhija, likumu un MK noteikumu spēkā stāšanās
2.Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze.
3.Likumdošana par nodokļiem un nodevām. Nodokļu un nodevu sistēma LR, nodokļu maksātāju un administrētāju tiesības un pienākumi.
1. kontroldarbs: Uzņēmuma reģistrēšanas un dibināšanas process.
4.Finanšu uzskaiti un analīzi reglamentējošie dokumenti.
5.Likums Par grāmatvedību. Valsts obligātās sociālās iemaksas, to iemaksas kārtību nosakošie normatīvi.
6.Darba tiesības reglamentējošā normatīvā bāze. Darba likums. Būvniecības likumdošana.
7.Preču tirdzniecību un reklamēšanu nosakošā normatīvā bāze. Patērētāju tiesību aizsardzība.
8.Lauksaimniecības uzņēmumiem saistošie apdrošināšanas normatīvi.
2. kontroldarbs: vispārējā uzņēmējdarbību reglamentējošie normatīvie akti.
9.Galvenie lauksaimniecības nozari reglamentējošie normatīvie dokumenti
10.Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, likuma mērķis un saturs.
11.Savstarpējās atbilstības prasības Latvijā un normatīvo dokumentu ietvars.
Tests: Savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumi to izpildīšanai
12.Augkopības nozares normatīvo aktu bāze.
13.Tiesiskais pamats lopkopībai un ciltsdarbam.
14.Kvalitātes politika. Bioloģisko lauksaimniecību regulējošie ES un LR normatīvie akti
Seminārs: referāta prezentācija par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā.
15.Lauksaimniecības atbalstu regulējošie normatīvie dokumenti
16.Traktortehnikas izmantošanu regulējošie normatīvie akti.
3. kontroldarbs: lauksaimniecības nozari regulējošie normatīvie dokumenti
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
1. Semestra laikā izpildīti kontroldarbi;
2. tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
3. praktiskie uzdevumi un to prezentācija par studiju kursā apgūtajām tēmām;
4. referāts un tā prezentācija par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā.
Visiem kontroldarbiem, testiem, referātam un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.
Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Interneta materiālu studijas par lauksaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Referāta sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās testiem un kontroldarbiem.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Ieskaites vērtējums ir vidējā atzīme no studiju kursa vispārīgās un speciālās daļas novērtējuma.
Obligātā literatūra
1.Komerclikums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158/160(2069/2071), 04.05.2000, „Ziņotājs”, 22, 22.11.2001 [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2.Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
3.Par nodokļiem un nodevām. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
4.Lauksaimniecības un lauku attīstības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 29.04.2004. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87480
5.Augu aizsardzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 28.01.1999. [Tiešsaiste][Skatīts 30.09.2019] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=51662
6.Pārtikas aprites uzraudzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60/61, 06.03.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 02.04.1998. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184
Papildliteratūra
1.Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapa. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://llka.lv/noderiga-informacija/likumdosana/
2.Lauksaimnecības biedrību mājaslapas
Periodika un citi informācijas avoti
1.Savstarpējā atbilstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/savstarpeja-atbilstiba/
2.Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
3.Publikācijas par izmaiņām un skaidrojumu lauksaimniecības regulējumā nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.
Piezīmes
Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 4. semestrī un nepilna laika studentiem 6. semestrī.