Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Sistēmanalīze un modelēšana
Kursa kods InfT2041
Zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija (nav zn)
Kredītpunkti 4
ECTS kredītpunkti 6
Kopējais stundu skaits kursā 160
Lekciju stundu skaits 32
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96
Kursa apstiprinājuma datums 12/09/2017
Atbildīgā struktūrvienība Datoru sistēmu katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. sc. ing., vieslekt. Jekaterina Smirnova

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursā tiek aplūkoti sistēmas analīzes un modelēšanas pamatprincipi, pieejas, tehnikas un valodas. Galvenā uzmanība tiek pievērsta objektorientētai modelēšanas valodai UML (Universal Modeling Language) un tās diagrammām, kā arī biznesprocesu modelēšanas valodai BPMN (Business Process Model and Notation). Darbojoties ar modelēšanas valodām, studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par konceptuālo un biznesprocesu modelēšanu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst:
• zināšanas: par sistēmu analīzes un modelēšanas veidiem un pamatprincipiem, UML un biznesprocesu valodas notāciju un citām modelēšanas valodām.
• prasmes: lasīt un veidot UML un biznesprocesu diagrammas. • kompetence: izmantojot modelēšanas valodas un rīkus veikt sistēmas analīzi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Sistēmas pamatelementu un uzdevumu definēšana analīzei.
2 Modelēšanas rīku apskats un salīdzināšana.
3 ORG diagramma.
4 Klašu diagramma.
5 Klašu diagrammas transformācija C# programmēšanas valodas kodā.
6 Objektu diagramma.
7 Lietošanas piemēru diagramma.
8 Lietošanas piemēru diagrammas speciālie gadījumi.
9 Stāvokļu diagramma.
10 Stāvokļu diagrammas speciālie gadījumi.
11 Aktivitātes diagramma.
12 Biznesprocesu diagrammas izveide pēc dotā apraksta. Biznesprocesu strukturēšana .
13 Aktivitātes un biznesprocesu diagrammas salīdzināšana.
14 Secības diagramma.
15 Secības diagrammas speciālie gadījumi. 16 Sadarbības diagramma.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Paredzētajā laikā jābūt nodotiem visiem mājas darbiem. Eksāmena gala atzīmi veido semestra darbu kumulatīvais vērtējums: kontroldarbi 20%; mājas darbi un laboratorijas darbi 50% (visiem mājas darbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem); eksāmens 30%.
Pamatliteratūra
1. Rumpe B. Modeling with UML: language, concepts methods Springer Berlin Heidelberg, 2016. 281 p.
3. Miles R., Hamilton K. Learning UML 2.0. Beijing etc.: O’Reilly, 2006. 269 p. 4. Larman C. Applying UML and patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice Hall PTR, 2008. 703 p.
Papildliteratūra
1. Lano K. Advanced Systems Design with Java, UML and MDA. Burlington: Butterworth-Heinemann, 2006. 378 p.
2. Schach S. R. Object-Oriented & Classical Software Engineering. Boston: McGraw-Hill, 2007. 618 p. 3. UML 2.0 modelēšana. Pieejams:http://www.agilemodeling.com/essays/umlDiagrams.htm
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation", World Academic Press. Pieejams: http://www.wjms.org.uk/
Piezīmes
Obligātais kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai".