Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours HidZ5027
Crédits (ECTS) 6
La quantité totale d'heures en classe 162
Nombre de conferences 30
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 18
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 114
Date de l'approbation du cours 16/03/2022
 
Auteurs du cours
, Artūrs Veinbergs

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1.Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2.Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava:, LLU,: 2001. 81 lpp. 3.Lagzdiņš A. Grinberga L. Veinbergs A. Trifane A. Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās. Zemgales Plānošanas reģions. Jelgava, 2018. ISBN 978-9934-19-755-0. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2019/03/Gr%C4%81mata_Par-videi-draudz%C4%ABgu-elementu-ier%C4%ABko%C5%A1anu-melior%C4%81cijas-sist%C4%93m%C4%81s.pdf
Ouvrages supplémentaires
1.Urtāne L., Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 1. daļa: Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai [tiešsaiste]. Rīga, 2018. [Skatīts 30.03.2022.] Pieejamsa: https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view
2.Urtāne L. Urtāns A.V. (2018) Videi draudzīga meliorācija. 2. daļa: Ūdensnoteku apsaimniekošana, to bioloģisko funkciju nodrošināšanai. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. Rīga: 2018. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1FSuYyMoWZ6Gi_rXaGhnMJiOWRPrQ_VIT/view
3.Carolus J. F., Bartosova A., Olsen S. B., Jomaa S., Veinbergs A., Zilāns A., … Tonderski K. Nutrient mitigation under the impact of climate and land-use changes: A hydro- economic approach to participatory catchment management. Journal of Environmental Management, No. 271, 2020, p. 1-13. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110976
4.Carstensen M. V., Hashemi F., Hoffmann C. C., Zak D., Audet J., & Kronvang B. (2020). Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. Ambio, No. 64, 2020, p. 1-18. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Helloo (The Netherlands): The SCAPE Advisory Board; 2006. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
5.Imeson A., Arnoldussen A., De la Rosa D., Montanaralla L., Dorren L., Curfs M., Arnalds O., van Asselen S. Soil Conservation and Protection in Europe - The Way Ahead. The SCAPE Advisory Board. 2006. Pieejams: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC32727
6.Povilaitis A., Rudzianskaite A., Misevicien, S., Gasiunas V., Miseckaite O., Živatkauskiene I. Efficiency of Drainage Practices for Improving Water Quality in Lithuania. American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), No. 61(1), 2018, p. 179-196. Pieejams: https://doi.org/10.13031/trans.12271
7.Deelstra J., Iital A., Povilaitis A., Kyllmar K., Greipsland I., Blicher-Mathiesen G., … Koskiaho J. Hydrological Pathways and Nitrogen Runoff in Agricultural Dominated Catchments in Nordic and Baltic Countries. Agriculture, Ecosystems and Environment, No. 195, 2014, p. 211-219. Pieejams: https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2014.06.007
8.van Aart R., Bos M. G., Braun H. M. H., Lenselink K. J., Ritzema H. P., van Alphen J. G., … van Manen, J. Drainage principles and applications: book review. Agricultural Water Management, ( Vol. 31(3) ), 1996, p. 307-309. Pieejams: https://doi.org/10.1016/0378-3774(96)84103-5 9.Lennartz B., Janssen M., Tiemeyer B. Effects of Artificial Drainage on Water Regime and Solute Transport at Different Spatial Scales. In: Soil hydrology, land use and agriculture: measurement and modelling. M. K. Shukla (Ed.). Wallingford: CABI, 2011, p. 384-414. Pieejams: https://doi.org/10.1079/9781845937973.0000
Périodiques et d`autres ressources d`information
1.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves: MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-
2.Latvijas valsts meži. Digitālais kadastrs mājas lapa. Pieejams: https://lvmgeo.lvm.lv 3. Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos": MK noteikumi Nr 600 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.09.2014. Stājas spēkā: 31.10.2014. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos