Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Ilgtspējīga meliorācija
Kursa kods HidZ5027
Zinātnes nozare Hidroinženierzinātne (nav zn)
Kredītpunkti (ECTS) 6
Kopējais stundu skaits kursā 162
Lekciju stundu skaits 30
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 114
Kursa apstiprinājuma datums 16/03/2022
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Ph.D., asoc. prof. Artūrs Veinbergs

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt izpratni par meliorācijas lomu piemērotu vides apstākļu nodrošināšanai, kā arī veicināt inovatīvu risinājumu izstrādi un ieviešanas plānošanu, sabalansējot saimnieciskās un vidi saudzējošas intereses. Kursā aplūkoti jautājumi, kas skar melioratīvo pasākumu izvēli atbilstoši zemes lietojuma veidam un tā ilgtspējīgai izmantošanai. Melioratīvie pasākumi skatīti kontekstā ar kvalitatīvas un kvantitatīvas pārtikas un ražošanas apstākļu, kā arī sabalansētas un ilgtspējīgas vides apstākļu nodrošināšanu. Līdztekus saimnieciskajām interesēm analizēti tādi aspekti, kā bioloģiskā daudzveidība, ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, augsnes degradācija un plūdu riski. Studiju kursā raksturotas aktualitātes un vērtēti trūkumi pašreizējā platību apsaimniekošanas modelī. Lekcijās un praktiskajos darbos aplūkoti gan pašreizējā praksē lietoti vidi saudzējoši melioratīvie risinājumi un to konstruktīvie parametri, gan raksturotas un pielietotas metodes jaunu risinājumu izstrādei vai optimālu konstruktīvo parametru precizēšanai.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Students iegūs zināšanas par: 1) esošo melioratīvo praksi un tehniskajiem risinājumiem; 2) melioratīvo pasākumu ietekmi uz saimniecisko ražošanu; 3) melioratīvo pasākumu ietekmi uz tādiem vides aspektiem, kas skar hidroloģiskos, hidroķīmiskos un bioloģiskos procesus, kā arī gaisa piesārņojumu un augsnes degradāciju. – eksāmens un semināri
Students būs kompetents izvērtēt esošos melioratīvos risinājumus, to ilgtspēju, kritiski izvērtēt saimnieciskos ieguvumus un ietekmi uz vidi. Students būs kompetents veikt integrētu melioratīvo pasākumu plānošanu ietverot gan saimnieciskās gan vides aizsardzības prasības – praktiskie darbi Students iegūs prasmes: 1) radoši un zinātniski pamatoti pielāgot esošus, kā arī izstrādāt inovatīvus, vides apstākļiem optimālus risinājumus ilgtspējīgai platību apsaimniekošanai; 2) prognozēt iespējamās izmaiņas vidē atkarībā no platību apsaimniekošanas un melioratīvās prakses; 3) plānot integrētus melioratīvos pasākumus gan lokālā, gan reģionālā līmenī. - praktiskie darbi
Kursa saturs(kalendārs)
1.Ievads, studiju kursa saturs un izmantojamā literatūra; Meliorācija, meliorācijas pasākumi un melioratīvā fonda raksturojums (3h);
2.Dabiskais mitruma režīms, nosausināšanas ietekme uz platību mitruma režīmu un hidroloģiskajiem procesiem (3 h);
3.Apūdeņošanas ietekme uz kultūraugu produktivitāti un augu barības vielu emisijām (3 h);
4.Lauksaimniecības prakses un melioratīvo pasākumu ietekme uz siltumnīcas efekta gāzēm (3 h);
5.Melioratīvie pasākumi saudzējamās ekosistēmās vai to tiešā tuvumā (3h);
6.Melioratīvo pasākumu ietekme uz plūdu draudiem un pretplūdu pasākumi (3h);
7.Hidroģeoloģisko procesu vispārējas likumsakarības un to pielietojums melioratīvo pasākumu plānošanā; Melioratīvo pasākumu risinājumi kultūraugu ražības palielināšanai un augu barības vielu izskalošanās samazināšanai no lauksaimniecībā izmantojamām platībām (pasākumi lauka robežās); Norādījumi, lai pastāvīgi sagatavotos uz semināru (3 h);
8.Seminārs – erozijas procesus un augsnes struktūru ietekmējoši faktori; augu barības vielu migrācijas un transformācijas procesus ietekmējoši faktori augsnē; augsnes ķīmiskās īpašības ietekmējoši pasākumi; veģetācijas attīstību ietekmējoši faktori (3 h);
9.Praktiskais darbs – vidi saudzējoša pasākuma izstrāde augsnes erozijas un augu barības vielu izskalošanās samazināšanai 1 – pasākuma dizaina izstrāde (3 h);
10.Praktiskais darbs – vidi saudzējoša pasākuma izstrāde augsnes erozijas un augu barības vielu izskalošanās samazināšanai 2 – konstruktīvo parametru aplēses (3 h);
11.Ūdensteču gultnēs integrējami melioratīvie pasākumi hidromorfoloģisko apstākļu un ūdens kvalitātes uzlabošanai (3 h);
12.Seminārs - Cietvielu un izšķīdušo vielu procesi gultnēs, ūdensteces bioloģisko kvalitāti ietekmējoši gultnes hidromorfoloģiskie apstākļi (3 h);
13.Praktiskais darbs – vidi saudzējošu pasākuma izstrāde ūdenstecēs, definējot robežnosacījumus un veicot konstruktīvo parametru aplēses (3 h);
14.Pasākumi erozijas risku mazināšanai gultnēs (3 h);
15.Pasākumi pilsētvides mitruma regulēšanai un inženierbūvju aizsardzībai, tai skaitā arī zaļie risinājumi (3 h); 16.Melioratīvo pasākumu integrēta plānošana vietējā un reģionālā mērogā; Praktiskais darbs – nozīmīgāko faktoru izvērtējums, lai sabalansētu saimnieciskās un vides aizsardzības intereses (ūdens, gaisa, augsnes un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un plūdu risku mazināšana) reģionālā mērogā (3 h).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtots eksāmens; sagatavota un sekmīgi demonstrēta prezentācija kādā no semināriem; izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Atbilstoši mācībspēka norādījumiem un saskaņojumam, katrs students patstāvīgi sagatavo prezentāciju vienam no semināriem. Atlasāma atbilstoša zinātniskā un praktiskā literatūra un veicama literatūrā iegūto rezultātu apkopošana, salīdzināšana un analīze, izdarāmi individuāli secinājumi.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Studenta sniegums tiek novērtēts akumulējoši. Semestra laikā maksimāli iegūstami 100 punkti. Studiju kursā akumulējoši jāiegūst ne mazāk kā 50 punktu.
Maksimāli iegūstami punkti:
•Eksāmenā 25 p;
•Semināros 30 p;
•Praktiskajos darbos 45 p.
Vērtējumu skala:
•4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
•5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
•6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
•7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
•8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
•9 balles, ja iegūti 90...94 punkti; •10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.
Obligātā literatūra
1.Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2.Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava:, LLU,: 2001. 81 lpp. 3.Lagzdiņš A. Grinberga L. Veinbergs A. Trifane A. Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās. Zemgales Plānošanas reģions. Jelgava, 2018. ISBN 978-9934-19-755-0. Pieejams: https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2019/03/Gr%C4%81mata_Par-videi-draudz%C4%ABgu-elementu-ier%C4%ABko%C5%A1anu-melior%C4%81cijas-sist%C4%93m%C4%81s.pdf
Papildliteratūra
1.Urtāne L., Urtāns A.V. Videi draudzīga meliorācija. 1. daļa: Ūdenstecēm raksturīgo bioloģisko funkciju nodrošināšana ūdensnotekās. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai [tiešsaiste]. Rīga, 2018. [Skatīts 30.03.2022.] Pieejamsa: https://drive.google.com/file/d/1GwOKxmRYhXvrVzWJaUu-OdG77riwZEke/view
2.Urtāne L. Urtāns A.V. (2018) Videi draudzīga meliorācija. 2. daļa: Ūdensnoteku apsaimniekošana, to bioloģisko funkciju nodrošināšanai. Vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai ūdensnotekās un meliorācijas grāvjos un plūdu risku mazināšanai. Rīga: 2018. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1FSuYyMoWZ6Gi_rXaGhnMJiOWRPrQ_VIT/view
3.Carolus J. F., Bartosova A., Olsen S. B., Jomaa S., Veinbergs A., Zilāns A., … Tonderski K. Nutrient mitigation under the impact of climate and land-use changes: A hydro- economic approach to participatory catchment management. Journal of Environmental Management, No. 271, 2020, p. 1-13. Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110976
4.Carstensen M. V., Hashemi F., Hoffmann C. C., Zak D., Audet J., & Kronvang B. (2020). Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review. Ambio, No. 64, 2020, p. 1-18. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.]. Helloo (The Netherlands): The SCAPE Advisory Board; 2006. Pieejams: https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
5.Imeson A., Arnoldussen A., De la Rosa D., Montanaralla L., Dorren L., Curfs M., Arnalds O., van Asselen S. Soil Conservation and Protection in Europe - The Way Ahead. The SCAPE Advisory Board. 2006. Pieejams: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC32727
6.Povilaitis A., Rudzianskaite A., Misevicien, S., Gasiunas V., Miseckaite O., Živatkauskiene I. Efficiency of Drainage Practices for Improving Water Quality in Lithuania. American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), No. 61(1), 2018, p. 179-196. Pieejams: https://doi.org/10.13031/trans.12271
7.Deelstra J., Iital A., Povilaitis A., Kyllmar K., Greipsland I., Blicher-Mathiesen G., … Koskiaho J. Hydrological Pathways and Nitrogen Runoff in Agricultural Dominated Catchments in Nordic and Baltic Countries. Agriculture, Ecosystems and Environment, No. 195, 2014, p. 211-219. Pieejams: https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2014.06.007
8.van Aart R., Bos M. G., Braun H. M. H., Lenselink K. J., Ritzema H. P., van Alphen J. G., … van Manen, J. Drainage principles and applications: book review. Agricultural Water Management, ( Vol. 31(3) ), 1996, p. 307-309. Pieejams: https://doi.org/10.1016/0378-3774(96)84103-5 9.Lennartz B., Janssen M., Tiemeyer B. Effects of Artificial Drainage on Water Regime and Solute Transport at Different Spatial Scales. In: Soil hydrology, land use and agriculture: measurement and modelling. M. K. Shukla (Ed.). Wallingford: CABI, 2011, p. 384-414. Pieejams: https://doi.org/10.1079/9781845937973.0000
Periodika un citi informācijas avoti
1.Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves: MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-
2.Latvijas valsts meži. Digitālais kadastrs mājas lapa. Pieejams: https://lvmgeo.lvm.lv 3. Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos": MK noteikumi Nr 600 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.09.2014. Stājas spēkā: 31.10.2014. [Skatīts 30.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos
Piezīmes
Kurss iekļauts maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" (VUZI) ierobežotās izvēles (B) daļā specializācijās "Vides inženierzinātne" un "Hidrotehnika un ūdenssaimniecība";
Kurss iekļauts brīvās izvēles (C) daļā: 1) VUZI specializācijās "Ģeodēzija", "Zemes pārvaldība"; 2) maģistra studiju programmā "Mežzinātne"; 3) maģistra studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana".