Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Nodokļu plānošana
Kursa kods Ekon5132
Zinātnes nozare Ekonomika un uzņēmējdarbība
Zinātnes apakšnozare Finanses un kredīts
Kredītpunkti (ECTS) 4.5
Kopējais stundu skaits kursā 121.5
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 84
Kursa apstiprinājuma datums 19/02/2019
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un finanšu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. oec., prof. Inguna Leibus

Priekšzināšanas
Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I
Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
EkonM004 [GEKOM004] Nodokļu plānošana
Kursa anotācija
Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par nodokļu sistēmu un nodokļu slogu, prasmes un iemaņas nodokļu plānošanā un tiesību aktu piemērošanā, padziļināti apgūstot nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildību. Studiju kursa laikā studenti padziļināti apgūst nodokļu plānošanas iespējas uzņēmējdarbībā kā juridiskajām, tā fiziskajām personām, analizē dažādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēles iespējas.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
1)Izpratne par nodokļu plānošanu, nodokļu slogu un ar to saistītajiem terminiem – diskusija nodarbībās.
2)Izpratne par nodokļu atlaižu un atvieglojumu piemērošanu - eksāmens ar aprēķiniem.
3)Izpratne par dažādiem nodokļu maksāšanas režīmiem - eksāmens ar aprēķiniem.
4)Spēj veikt nodokļu aprēķinus, analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izstrādāt priekšlikumus labvēlīgākā un izdevīgākā risinājuma atrašanai - aprēķini nodarbībās, prezentācija, eksāmens.
5)Prot izvēlēties uzņēmumam piemērotāko nodokļu maksāšanas režīmu, analizēt un novērtēt ar to saistītos ieguvumus un zaudējumus, kā arī novērtēt ar to saistītos riskus - patstāvīgais darbs, diskusija nodarbībā, prezentācija, eksāmens.
6)Spēj pastāvīgi novērtēt cita cilvēka veikumu un par to sagatavot rakstveida slēdzienu - recenzija kolēģa patstāvīgajam darbam.
7)Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
8)Spēj atlasīt informāciju, prezentēt un argumentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus - patstāvīgais darbs, prezentācija.
9)Prot pielietot iegūtās zināšanas, sekmīgi veikt nodokļu un to atlaižu aprēķinus, izvērtējot atšķirīgas situācijas. Spēj izteikt priekšlikumus lēmumu pieņemšanai atbilstoši uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izmaiņām - praktiskie darbi, prezentācija, eksāmens.
Kursa saturs(kalendārs)
1)Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma finansēm un naudas plūsmu. Izmaksu samazināšanas nepieciešamība (lekcija – 2 stundas).
2)Nodokļu plānošanas būtība un tendences. Nodokļu plānošanas metodes un pamatprincipi. Nodokļu sloga aprēķināšana. Uzņēmējdarbības tiesiskās formas ietekme uz uzņēmuma nodokļu maksājumiem. Nodokļu piemērošana brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Starptautiskās nodokļu konvencijas (lekcija – 2 stundas)
3)Nodokļu maksātāju tiesības un to izmantošanas iespējas. Nodokļu un nodevu atvieglojumi. Nodokļu atlaides. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana. Nodokļu kapitalizācija. Nodokļu administrācijas lēmumu apstrīdēšanas kārtība. Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu atmaksāšana. VID publiski pieejamās datu bāzes (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
4)Nodokļu parādi un uzrēķini. Nodokļu parādu izraisītās sekas. Nodokļu parādu dzēšana. Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa. Nodokļa apmēra precizēšana. Nodokļu administrācijas tiesības precizēt nodokļu apmērus. Nodokļu maksājumu noteikšana uz aprēķina pamata. Nodokļu uzrēķini (lekcija – 1 stunda).
5)Ienākumu nodokļu plānošana. Ienākuma nodokļu sistēma Latvijā. Ienākuma nodokļi lauksaimniecībā: nodokļu atvieglojumi, atšķirības nodokļu slogā (lekcija – 2 stundas).
6)Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānošana. Ar nodokli apliekamie un neapliekamie ienākumi. Saimnieciskajā darbībā gūtā apliekamā ienākuma noteikšana. Ienākumi no kapitāla un no kapitāla pieaugums. Nodokļa maksātāja attaisnotie izdevumi. Atvieglojumi nodokļa maksātājam. Nodokļa ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Gada ienākumu deklarēšanas kārtība. Atšķirīgi ienākumu nodokļu režīmi (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
7)Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošana. Nodokļa maksātāji rezidenti un nerezidenti. Nodokļa bāze. Darījumi ar saistītām personām. Transfertcenas. Nodokļa atvieglojumi un atlaides, nodokļa samazināšanas iespējas. Nodokļa maksāšanas kārtība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
8)Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) plānošana. Sociāli apdrošināmās personas statuss un iemaksu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
9)Mikrouzņēmumu nodokļa plānošana. Nodokļu plānošanas iespējas mikrouzņēmumā: ieguvumi un trūkumi (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
10)Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) plānošana. PVN sistēma ES dalībvalstīs. Ar PVN apliekamie un neapliekamie darījumi. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana, Reģistrēta PVN maksātāja priekšrocības. PVN aprēķināšanas un maksāšanas kārtība. Īpašie noteikumi PVN piemērošanā un to izmantošana PVN plānošanā. Darījumi ar ES dalībvalstīm un trešajām valstīm. Īpašie nodokļa maksāšanas režīmi. Apgrieztā nodokļa maksāšana. Kases principa piemērošana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
11)Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa plānošana. Nodokļa maksāšanas priekšrocības. Nodokļa atbrīvojumu izmantošanas iespējas (lekcija – 2 stundas).
12)Nekustamā īpašuma nodokļa plānošana. Nodokļa objekti un nodokļa maksātāji. Nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Nodokļa atvieglojumu izmantošanas iespējas (lekcija – 1 stunda).
13)Akcīzes nodokļa plānošana. Ar nodokli apliekamie objekti un nodokļa maksātāji. Nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Atbrīvojumu un atvieglojumu izmantošanas iespējas (lekcija – 1 stunda).
14)Dabas resursu nodokļa plānošana. Ar nodokli apliekamie objekti un nodokļa maksātāji. Nodokļa aprēķināšana un maksāšanas kārtība. Nodokļa atlaižu, atvieglojumu un atbrīvojumu izmantošanas iespējas (lekcija – 1 stunda).
15)Studentu pētījumu prezentācijas, recenzijas un diskusija (praktiskie darbi - 6 stundas)
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studiju kursa noslēgumā jākārto eksāmens par kursā apgūtajām tēmām (40%). Līdzdalība aktuālo jautājumu diskusijās un uzdevumu risināšanā praktiskajās nodarbībās (10%)
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Studiju kursa laikā jāizstrādā:
1)patstāvīgais darbs par studenta izvēlētu tēmu “Nodokļu atlaižu un atvieglojumu piemērošana” (10%)
2)prezentācija par nodokļu plānošanu valsts, nozares, juridiskas vai fiziskas personas līmenī (students pats izvēlas tēmu) (40%)
3)recenzija kolēģa patstāvīgajam darbam (prezentācijai)
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Obligātā literatūra
1)Ketners K. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: Tehnoinform Latvia: Info Tilts, 2018. 320 lpp.
2)Ketners K. Nodokļu plānošana. Rīga: RTU, 2007. 115 lpp.
3)Ketners K., Pētersone M. Eiropas Savienības nodokļu politika. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2014. 208 lpp. 4)Jurušs M. Nodokļi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 176 lpp.
Papildliteratūra
1)Andrejeva V., Ketners K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati. Rīga: RTU, 2008. 440 lpp.
2)Blazek J. Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations. John Wiley & Sons, 2014. 176 p.
3)Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning OECD Publishing, 2011. 92 pp.
4)Finnerty C., Merks P., Petricone M. Fundamentals of international tax planning. Amsterdam, 2007.
5)Hadnum L. Tax Planning for Property Investors, Createspace. Independent Pub, 2014.124 p.
6)Henderson G.D., Goldring S.J. Tax Planning for Troubled Corporations. 2007. 1051 p.
7)Karayan J. E., Swenson C. W. Strategic Business Tax Planning. New Jersey, 2006. 456 p.
8)Kaushal K. A. Corporate tax planning. New Delhi, 2008. 369 p.
9)Ketners K. Nodokļu optimizācijas principi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 116 lpp.
10)Ketners K., Lukašina O. Nodokļi ES un Latvijā: salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008.
11)Ketners K., Titova S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. Rīga: Banku augstskola, 2009. 27 lpp.
12)Leibus I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 148 lpp.
13)Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība, nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 116 lpp.
14)McLaughlin M. Tax Planning 2013/14. 2013. 1008 p.
15)Podvinska Ņ. Pievienotās vērtības nodoklis. Rīga: LID, 2006. 272 lpp.
16)Schanz D., Schanz S. Business Taxation and Financial Decisions. Magdeburg, 2010. 422 p.
17)Spencer P. Property Tax Planning. A&C Black, 2013. 422 p.
18)Tax Planning Strategies: Tax Savings Opportunities for Individuals and Families. CCH Editorial Staff Publication. 2007. 180 p. 19)Zvejnieks A. Īpašums un nodokļi. Rīga, 2006. 575 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1)Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv
2)LR likumi un MK noteikumi: Latvijas Vēstnesis. Pieejams: http://www.likumi.lv
3)LR Ministru kabineta mājaslapa. Pieejams: http://www.mk.gov.lv
4)LR Finanšu ministrijas mājaslapa. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
5)LR Augstākās tiesas mājaslapa. Pieejams: http://www.at.gov.lv
6)Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2014/report.pdf
7)Taxation and Customs Union. Pieejams: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm 8)Tax Foundation. Pieejams: http://taxfoundation.org
Piezīmes
Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Finanšu menedžments un grāmatvedība”