Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Ekon2045
Crédits 2
ECTS points du crédit 3
La quantité totale d'heures en classe 80
Nombre de conferences 8
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 24
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 48
Date de l'approbation du cours 22/05/2019
 
Auteurs du cours
, Anastasija Svarinska

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Beļavska L. Grāmatvedības pamati. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2007. 250 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp. 4. Tīse L. Grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"[tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66461
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.585. Pieņemti: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=80418 3. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922. 3. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Izdevniecības centrs Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.