Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Course title Accounting Basics
Course code Ekon2045
Credit points 2
ECTS creditpoints 3
Total Hours in Course 80
Number of hours for lectures 8
Number of hours for seminars and practical classes 24
Independent study hours 48
Date of course confirmation 22/05/2019
Responsible Unit Institute of Finance and Accounting
 
Course developers
Mg. oec., viesdoc. Anastasija Svarinska

There is no prerequisite knowledge required for this course
 
Course abstract
Accounting collects, forms and stores the necessary business information for managing entrepreneurship at an enterprise. In all the industries in economy it is based on methodology developed scientifically and tested in practice. Accounting Basics focuses on theoretical basis for such a methodology and characteristics of the objects to be accounted.
Learning outcomes and their assessment
Knowledge – on the essence and tasks of accounting, relation of classification of economic resources and sources to the balance sheet, accounts and double entry, documentation and stocktaking. Skills – students acquire understanding on the essence and peculiarities of accounting system. Students acquire techniques of accounting method and their practical application. Competence – acquired knowledge on the significance of accounting and obtained skills for systematic application of accountancy data in business.
Compulsory reading
1. Beļavska L. Grāmatvedības pamati. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2007. 250 lpp.
2. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
3. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Grāmatvedības pamati. Mācību grāmata. Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2009. 100 lpp. 4. Tīse L. Grāmatvedība. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 87 lpp.
Further reading
1. Likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"[tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66461
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.585. Pieņemti: 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=80418 3. Likums "Par grāmatvedību" [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 9.11.2010.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
Periodicals and other sources
1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005- ISSN 1407-5709.
2. Latvijas Ekonomists. Rīga: SIA Masts, 2005-. ISSN 1025-8922. 3. Grāmatvedība un Ekonomika. Rīga: SIA Izdevniecības centrs Mamuts, 2004- ISSN 1691-1172.