Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Maģistra darbs
Kursa kods VidZ6013
Zinātnes nozare Vides inženierija un enerģētika
Zinātnes apakšnozare Vides inženierzinātne
Kredītpunkti (ECTS) 30
Kopējais stundu skaits kursā 810
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 810
Kursa apstiprinājuma datums 21/03/2018
Atbildīgā struktūrvienība Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., prof. Ainis Lagzdiņš

Priekšzināšanas
VidZ6011, Maģistra darbs I
VidZ6012, Maģistra darbs II
Kursa anotācija
Maģistra darbs ir patstāvīgs zinātnisks pētījums par aktuālām tēmām izvēlētajā studiju virzienā. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām. Darbā students sniedz pētāmās problēmas analīzi, izklāsta izpētes priekšmeta vai idejas attīstību, izvirza patstāvīgu izpētes hipotēzi un sniedz tās argumentētu pamatojumu. Maģistra darbs sastāv no zinātniskās literatūras studijām, eksperimentālās/analītiskās izpētes, statistiskas datu analīzes un pētījuma rezultātu apkopošanas. Darba izstrāde noris vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu apguvi.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc maģistra darba izstrādes studenti iegūst:
• Zināšanas un izpratni par zinātniskā darba posmiem un struktūru, izvēlētās pētniecības darba tēmas nozīmi studiju virziena aktualitāšu kontekstā;
• Prasmes izvēlēties zinātnisko literatūru un kritiski izvērtēt tās saturu, veikt eksperimentālus un analītiskus pētījumus, analizēt iegūtos pētījuma rezultātus; • Kompetence formulēt zinātniskā darba mērķus un uzdevumus, izvēlēties un pielietot mūsdienīgas un starptautiskajā praksē atzītas pētījumu metodes, sagatavot zinātniskās literatūras apskatu, prezentēt un pamatot pētījuma rezultātus un secinājumus.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Maģistra darba tēmas izvēle un aktualitātes formulējums.
2 Maģistra darba izstrādes plāna apspriešana un saskaņošana ar darba vadītāju.
3 Maģistra darba mērķa un uzdevumu formulēšana.
4 Zinātniskās literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
5 Pētījuma metožu izvēle.
6 Pētījuma un/vai eksperimentālo datu ievākšana.
7 Datu sākotnējā apstrāde.
8 Iegūto datu statistiskā analīze un grafiskā attēlošana.
9 Pētījuma rezultātu apkopošana.
10 Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
11 Secinājumu, priekšlikumu formulēšana.
12 Maģistra darba melnraksta sagatavošana un saskaņošana ar vadītāju.
13 Maģistra darba noformēšana un priekšaizsāvēšana.
14 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde.
15 Maģistra darba iesniegšana un prezentācijas sagatavošana. 16 Maģistra darba aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām un sekmīgi aizstāvētam priekšaizstāvēšanā. Maģistra eksaminācijas komisija, ņemot vērā darba aizstāvēšanu, vadītāja un divu recenzentu atsauksmes, novērtē maģistra darbu ar atzīmi un lemj par inženierzinātņu akadēmiskā maģistra grāda piešķiršanu. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.
Obligātā literatūra
1. Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi. Autoru kolektīvs U.Kļaviņš ... u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. [Skatīts 20.03.2018.] Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
Piezīmes
Maģistra darbs iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna un nepilna laika studijās.