Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Profesionālā svešvaloda I
Kursa kods ValoP097
Zinātnes nozare Valodniecība un literatūrzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais stundu skaits kursā 80
 
Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.
Kursa saturs(kalendārs)
1 LLU. Ievads specialitātē
2 Socioloģiskās izziņas avoti.
3 Datu analīze socioloģijā
4 1. kontroldarbs.
5 Personība.
6 Seksuālā ģenēze un seksuālā atšķirība
7 Kultūra.
8 Popkultūra un sociālās atšķirības.
9 2. kontroldarbs.
10 Sabiedrība.
11 Sociālās teorijas
12 Sabiedrības analīze
13 3. kontroldarbs.
14 Ģimenes socioloģija.
15 Tradicionālo sociālo struktūru izvērtēšana 16 Semestra individuālā darba aizstāvēšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana 37 500rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.
Pamatliteratūra
1. G.Hughes, Understanding crime prevention. Social Control, Risk and Late Modernity. OUP. UK, 1998, 192p
2. G.Delanty. Social Science., OUP (Independent international publisher) UK, 1997. 176p
3. Europa in 100 Stichworten. - Berlin, Presse und Informationsamt der Bundesregierung, 2000.- 222 S. 4. Giddens A., 1984.The Constitution of Society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.
Papildliteratūra
1. Abercrombie N., Hill S., Turner B. S., 1999. The Penguin Dictionary of Sociology. Moskva: “Ekonomika” 428 pp.
2. Parsons T. (ed.), 1968. American Sociology: Perspectives, problems, methods. New York: Basic Books .
3. Stogdill R.M.,1981, The Handbook of Leadership.A Survey of Theory and Practice, New York: Free Press 4. Stout L. W., 2001. Leadership: From Mystery to Mastery. – Stockholm School of Economics in Riga.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Нюстром Д.В.,Дэвид К.,2000,Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте.Санкт-Петербург:Питер.
2. Fiedler F.E., Potter E.H. Dynamics of leadership process//Advances in experimental social psychology.-V.II.- N.Y.,1978 3. Gross R.1991.Peak Learning, A Master Course in Learning How to Learn.,Published by G.P.Putnam’s Sons, New York, pp.280.
Piezīmes
Priekšmets iekļauts SZF studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" obligātajā daļā 1. semestrī.