Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Lopkopība II
Kursa kods LauZP061
Zinātnes nozare Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
Zinātnes apakšnozare Lopkopība
Kredītpunkti 16
ECTS kredītpunkti 24
Kopējais stundu skaits kursā 640
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 640
Kursa apstiprinājuma datums 28/10/2011
Atbildīgā struktūrvienība Dzīvnieku zinātņu institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Mg. agr., vieslekt. Dace Bārzdiņa

Priekšzināšanas
LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana
LauZ3153, Ģenētika
LauZ4244, Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
Kursa anotācija
Profesionālas prakses laikā studenti veic prakses vadītāja nozīmētus individuālus uzdevumus lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībās/ uzņēmumos/ organizācijās (prakses vietās). Padziļina praktiskās iemaņas dažādu sugu dzīvnieku un putnu produktivitātes, eksterjera pazīmju, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanā. Prakses vietā iegūst informāciju par kursa programmas saturā izvirzītajiem uzdevumiem. Atbilstoši kompetencei piemērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc profesionālās prakses studentam būs: •zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku zootehnisko uzskaiti, ciltsdarbu, produkcijas ieguves un uzglabāšanas noteikumu ievērošanu. Prakses atskaites saturs liecina par studenta pamatzināšanām nozarē un profesijā. •prasme apkopot, sistematizēt un analizēt lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes, atražošanas un produkcijas ieguves datus, izdarot loģiskus secinājumus. Gala pārskata un prezentācijas saturs liecina par apkopoto datu loģisku analīzi un precīzi izdarītiem secinājumiem par prakses laikā paveikto. •kompetenti risināt problēmas un pieņemt lēmumus, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz lopkopības produkcijas ražošanu. Prakses pārskata un prezentācijas saturs liecina par studenta kompetenci spriest un diskutēt par praktiskiem jautājumiem nozarē un profesijā.
Kursa saturs(kalendārs)
1. Iepazīšanas ar prakses vietu. Saimniecības specializācijas virziens, ražošanas rādītāji pēdējo 3 gadu laikā. 2. Lopkopības produkcijas ražošanas rādītāju uzskaite, novērtēšana un analīze saimniecībā. 3. Saimniecībā audzēto dzīvnieku vai putnu šķirņu raksturojums, apzīmēšana, reģistrēšana un uzskaite. 4. Izmantoto eksterjera pazīmju raksturojums, vērtēšanas metodes, iegūto datu analīze. 5. Ciltsdarbs saimniecībā. 6. Selekcijas darba novērtējums saimniecībā. 7. Dzīvnieku vai putnu turēšanas tehnoloģiju raksturojums. 8. Dzīvnieku turēšanas analīze. 9. Dzīvnieku fermu mikroklimata analīze. 10. Mēslu uzglabāšana saimniecībā. 11. Saražotās un iepirktās lopbarības apjoms saimniecībā. Lopbarības patēriņa ekonomiskais vērtējums. 12. Barības līdzekļu kvalitātes vērtējums un analīze. 13. Saimniecībā esošās barības devas analīze. 14. Dzīvnieku veselības stāvoklis un tā ietekmējošo faktoru analīze. 15. Prakses atskaites sagatavošana un iesniegšana. 16. Prakses aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi izpildīta prakses programma, kur jābūt iesniegtam starppārskatam, gala pārskatam un pievienotai atsauksmei no prakses vietas vadītāja. Prakses gala vērtējumu veido gala pārskats 40%, prezentācija 20% un diskusija 20% no kopējā prakses vērtējuma.
Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums
Patstāvīgi izpildīt uzdotos prakses uzdevumus. Prakses starppārskatu iesniedz elektroniski. Gala pārskatu ievieto e-studijās un pēc akcepta saņemšanas iesniedz izdrukātā veidā.
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Vērtējumu papildus ietekmē starppārskata iesniegšanas laiks un kvalitāte. Ja starppārskats nav iesniegts laikā un ir sliktā kvalitātē, prakses gala vērtējums nepārsniedz 7 balles.
Pamatliteratūra
1.Spēkā esošā Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana.
2.Dzīvnieku organizāciju mājas lapas un tajās ievietotās spēkā esošās ciltsdarba programmas. 3.LLU LF izstrādātie noformēšanas noteikumi.
Papildliteratūra
1.Racionālu piena lopkopības ražošanas modeļu rokasgrāmata. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. 2.Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2013., 47. lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Nozares periodikas izdevumi (AgroTops, Saimnieks, Latvijas Lopkopis u.c.). 2.ZM Lauksaimniecības gada ziņojumi.
Piezīmes
Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.