Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Kursa kods LauZP026
Zinātnes nozare Lauksaimniecības zinātne (nav zn)
Kredītpunkti 20
ECTS kredītpunkti 30
Kopējais stundu skaits kursā
Kursa apstiprinājuma datums 08/02/2011
Atbildīgā struktūrvienība #Agrobiotehnoloģijas institūts
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Lauksaimniecības doktors, asoc. prof. Dzidra Kreišmane
Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, vieslekt. Iveta Kļaviņa

Kursa anotācija
Profesionālā prakse ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām studiju programmā „Lauksaimniecība” specializācijas virzienā „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”. Tā rada iespēju pirmajos trīs gados iegūtās teorētiskās zināšanas specialitātē nostiprināt praktiskajā darbā lauksaimniecības vai ar to saistītajos uzņēmumos. Tā kā vienlaikus prakse ir arī pirmsdiploma praktiskās studijas, tad prakses vietu students izvēlas atbilstoši izvēlētajai diplomdarba tematikai. Studenti var izvēlēties šādas pamattēmas: uzņēmējdarbība augkopībā, dārzkopībā, lopkopībā vai dekoratīvajā dārzkopībā.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Zināšanas par tehnoloģiskajiem procesiem kādā no lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm, vadības, organizatoriskiem, uzskaites un finanšu plūsmas principiem, saimniecības iekļaušanos uzņēmējdarbības vidē, kooperatīvos, tirgus situācijā un lauksaimniecības organizācijās, kā arī uzzina un iepazīst konkrētā novada kultūrvēsturisko vidi.
Prakses laikā students apgūst prasmi saistīt konkrētos augsnes un agroklimatiskos apstākļus ar lauksaimniecisko ražošanu, izvēlēties konkrētiem apstākļiem atbilstošas tehnoloģijas, risināt praktiskus jautājumus un problēmas uzņēmumā, analizēt lauksaimnieciskās ražošanas procesu un izstrādāt ieteikumus. Iegūtās prasmes students atspoguļo atbilstoši noformētā prakses pārskatā. Prakses noslēgumā students ir kompetents praksē iegūtās zināšanas un prasmes par lauksaimniecības produkcijas ražošanu, sagatavošanu un realizāciju lietot savā tālākajā darbā.
Kursa plāns
1 Prakse notiek atbilstoši mācību plānam – 20 nedēļas ( nepilna laika studiju programmai - 6.5 nedēļas).
2 Kā prakses vietas var būt zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, LLKC un tā struktūrvienības,
3 kā arī komercsabiedrības, kas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauksaimniecības produkcijas
4 pārstrādi Latvijā un ārzemēs. 5 Prakses vietu sameklē students un prakses programmu saskaņo ar prakses koordinatoru.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Prakses laikā studenti sagatavo starppārskatu, kurā ietver informāciju no programmas vispārīgās daļas, izņemot grāmatvedības un saimnieciskās darbības finanšu raksturojumu. Starppārskatu iesniedz elektroniski prakses vadītājam LLU līdz 5. oktobrim. Prakses vadītāja noteiktā laikā praktikants ierodas LLU, lai atskaitītos par paveikto un tiktos ar noslēguma darba vadītāju. Starppārskata vērtējumu iekļauj prakses gala novērtējumā. Beidzot praksi, students pabeidz pārskata sagatavošanu, iesniedz to prakses vadītājam dekanāta noteiktajā termiņā un publiski to aizstāv. Pēc aizstāvēšanas saņem prakses novērtējuma atzīmi.
Papildliteratūra
1. Publikācijas par ES un Latvijas lauksaimniecību laikrakstos, žurnālos, biļetenā „Agropols”, u.c. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. 2. Studiju darbu izpilde un noformējums: http://www.llu.lv/getfile.php?id=21226 (skatīts 23.09.2011.)
Piezīmes
Obligāta Lauksaimniecības fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Lauksaimniecība” ar specializāciju Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā.