Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizika
Kursa kods Fizi2016
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 3
ECTS kredītpunkti 4.50
Kopējais stundu skaits kursā 120
Lekciju stundu skaits 24
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16
Laboratorijas darbu stundu skaits 16
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 64
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. sc. ing., doc. Ilze Pelēce
Dr. habil. sc. ing., prof. Uldis Iljins

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)
Fizi2013 [GFIZ2014] Fizika
Kursa anotācija
Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, skaidro jautājumus par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Mehānikas pamati.
3 Virsmas spraigums.
4 Kapilārās parādības.
5 Šķidrumu viskozitāte.
6 Šķidrumu un gāzu plūsmas
7 Skaņa.
8 Temperatūra un siltums.
9 Siltumapmaiņas procesi.
10 Atoma uzbūve
11 Elektriskais lauks, tā nozīme
12 Elektriskā strāva, tās izmantošanas pamatprincipi
13 Magnētiskās parādības.
14 Maiņstrāva
15 Gaisma, tās likumsakarības. 16 Optiskās ierīces.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/Praktisko darbu kontroldarbi - 3; 3/Patstāvīgie mājas darbi - 3; 4/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9; 5 / Eksāmens. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Lai kārtotu eksāmenu jāsavāc 50% punktu.
Pamatliteratūra
1. Fizika. Grabovskis R. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. http://estudijas.llu.lv 3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.
Papildliteratūra
1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p. 2. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 стр.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191 2. Ilustrētā zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.
Piezīmes
Kurss iekļauts PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģijas" pilna un nepilna laika studijās.