Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kursa nosaukums Fizikas pamati
Kursa kods Fizi1009
Zinātnes nozare Fizika un astronomija
Kredītpunkti 1
ECTS kredītpunkti 1.50
Kopējais stundu skaits kursā 40
Lekciju stundu skaits 8
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 24
Kursa apstiprinājuma datums 20/02/2013
Atbildīgā struktūrvienība Fizikas katedra
 
Kursa izstrādātājs(-i)
Dr. phys., doc. Jānis Kļaviņš
Dr. phys., viesdoc. Antons Gajevskis

Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Kursa anotācija
Kurss paredzēts jaunuzņemto studentu vidusskolā apgūto fizikas zināšanu uzlabošanai un fizikas apguves sākuma līmeņa atšķīrību izlīdzināšanai. Fizika ir pamats visu inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.
Kursa rezultāti un to vērtēšana
Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes pielietot zināšanas aprēķinos enerģētikas procesu analīzei, prasmes apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus; • kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.
Kursa saturs(kalendārs)
1 Mehānika
2 Šķidrumu īpašības
3 Gāzu īpašības
4 Molekulārfizika
5 Siltumparādības
6 Elektrostatika
7 Līdzstrāva
8 Maiņstrāva
9 Magnetiskais lauks
10 Harmoniskas svārstības
11 Viļņi
12 Fotoefekts
13 Gaismas atstarošanās
14 Gaismas laušana
15 Atomfizika un kodolfizika 16 Ieskaite
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtota rakstiska ieskaite, kurā vismaz 5 īsi teorijas jaut. un 2 risināmi uzdevumi: jāiegūst vismaz puse no maksimāli iespējamā vērtējuma.
Pamatliteratūra
1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp. 4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācību grāmata, 1999. 96 lpp.
Papildliteratūra
1. Būts G. Fizika. Dabas zinību kurss vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191
Piezīmes
Kurss iekļauts TF lauksaimniecības enerģētikas profesionālo studiju programmas obligātajā daļā.