Code du cours VidZ4010

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.02.2013

Auteurs du cours

author

Inga Grīnfelde

author

Anda Bakute

Manuels

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2003. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.