Код курса VidZ4010

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.02.2013

Разработчики курса

author

Inga Grīnfelde

author

Anda Bakute

Учебная литературa

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2003. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Дополнительная литература

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.