Kursa kods VidZ4010

Kredītpunkti 3

Zinātniskā darba pamati II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Anda Bakute

Mg. geogr.

Kursa anotācija

Mērķis ir attīstīt studentos spēju veikt analītisku pētījumu par vides zinātnes vai vides un ūdenssaimniecības programmas ietvaros formulētu problēmu. Studenti apliecina prasmi pielietot iepriekš apgūtajos studiju kursos iegūtās zināšanas, sniedzot pētāmās problēmas analīzi un formulējot argumentētus secinājumus. Studiju kursa noslēgumā studenti prezentē pētījumu rezultātus studentu darbu zinātniski-praktiskajā konferencē un iesniedz katedrā darbu, kas noformēts atbilstoši LBTU VBF studentu darbu noformēšanas metodiskajiem norādījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. Pārzina pētījuma veikšanas posmus vides inženierzinātnes nozares problēmjautājumu risinājumos.
2. Prot kritiski izvērtēt vides inženierzinātņu nozares jaunāko literatūru un atziņas, plānot pētījuma metodiku.

3. Spēj formulēt darba mērķus un uzdevumus saistībā ar izvēlēto pētījuma tēmu, izvēlēties pētījuma metodes un praktiski tās pielietot savā darbā, aprakstīt pētījuma rezultātus un iegūtos secinājumus, sagatavot sava pētījuma prezentāciju un anotāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniskā darba izpildes etapu plāna sastādīšana. (2h)
2. Zinātniskā darba struktūras pilnveidošanas plānošana. (2h)
3. Pētījuma metodikas precizēšana. (2h)
4. Pētījumu datu un materiālu ievākšana. (2h)
5. Pētījumu datu un materiālu apkopošana. (2h)
6. Pētījuma sadaļas "Materiāli un metodes" iesniegšana izvērtēšanai. (2h)
7. Pētījuma datu matemātiski-statistiskā apstrāde. (2h)
8. Pētījuma rezultātu apkopošana. (2h)
9. Pētījuma rezultātu aprakstīšana. (2h)
10. Pētījuma rezultātu analīze. (2h)
11. Pētījuma rezultātu un diskusijas sadaļas sagatavošana un iesniegšana izvērtēšanai. (2h)
12. Secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana. (2h)
13. Pētījuma rezultātu sagatavošana prezentācijai, darba anotācijas iesniegšana publicēšanai. (2h)
14. Pētījuma rezultātu prezentācija studentu zinātniski-praktiskajā konferencē. (2h)
15. Zinātniskā darba noformēšana. (2h)

16. Zinātniskā darba iesniegšana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un prezentēšana. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde maksimāli 50 punkti;
c. Zinātniski pētnieciskā darba prezentēšana konferencē maksimāli 30 punkti;
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti nodevumi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Studentiem, kam ir piblikācija SCOPUS vai Web of Science datu bāzē šis studiju kurss tiek ieskaitīts, ja students iesniedz šo publikāciju.

Obligātā literatūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2003. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.