Kursa kods VidZ4010

Kredītpunkti 2

Zinātniskā darba pamati II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

Kursa anotācija

Studenti veic analītisku pētījumu par vides zinātnes vai vides un ūdenssaimniecības programmas ietvaros formulētu problēmu. Studenti apliecina prasmi pielietot iepriekš apgūtajos studiju kursos iegūtās zināšanas, sniedzot pētāmās problēmas analīzi un formulējot argumentētus secinājumus. Studiju kursa noslēgumā studenti prezentē pētījumu rezultātus studentu darbu zinātniski-praktiskajā konferencē un iesniedz katedrā darbu, kas noformēts atbilstoši LLU LIF studentu darbu noformēšanas metodiskajiem norādījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par pētījuma veikšanas posmiem vides inženierzinātnes nozares problēmjautājumu risinājumos.
• Prasmes kritiski izvērtēt vides inženierzinātņu nozares jaunāko literatūru un atziņas, plānot pētījuma metodiku.
• Kompetence formulēt darba mērķus un uzdevumus saistībā ar izvēlēto pētījuma tēmu, izvēlēties pētījuma metodes un praktiski tās pielietot savā darbā, aprakstīt pētījuma rezultātus un iegūtos secinājumus, sagatavot sava pētījuma prezentāciju un anotāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniskā darba izpildes etapu plāna sastādīšana.
2 Zinātniskā darba struktūras pilnveidošanas plānošana.
3 Pētījuma metodikas precizēšana.
4 Pētījumu datu un materiālu ievākšana.
5 Pētījumu datu un materiālu apkopošana.
6 Pētījuma sadaļas "Materiāli un metodes" iesniegšana izvērtēšanai.
7 Pētījuma datu matemātiski-statistiskā apstrāde.
8 Pētījuma rezultātu apkopošana.
9 Pētījuma rezultātu aprakstīšana.
10 Pētījuma rezultātu analīze.
11 Pētījuma rezultātu un diskusijas sadaļas sagatavošana un iesniegšana izvērtēšanai.
12 Secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana.
13 Pētījuma rezultātu sagatavošana prezentācijai, darba anotācijas iesniegšana publicēšanai.
14 Pētījuma rezultātu prezentācija studentu zinātniski-praktiskajā konferencē.
15 Zinātniskā darba noformēšana.
16 Zinātniskā darba iesniegšana katedrā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts zinātniskais darbs, kas savlaicīgi iesniegts katedrā un ieguvis darba vadītāja pozitīvu novērtējumu. Darba prezentācija katedras organizētā zinātniski - praktiskajā konferencē. Darba anotācijas sagatavošana publicēšanai konferences tēžu krājumā.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava: LLU, 2003. 31 lpp.
3. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
4. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
2. Husse J., Hussey R. Business research. A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan Press ltd., 1997. 357 p.
3. Zinātne Latvijā: valsts pētījumu programmas. Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, 2010. 94 lpp.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" studentiem.