Код курса VidZ4009

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.02.2013

Разработчик курса

author

Inga Grīnfelde

Предварительные знания

HidZ2012,

Учебная литературa

1. Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Urtāne L. Metodika ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteikšanai, upes kvalitātes noteikšanai “Upes tīrības pakāpes noteikšana”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. [Latvia] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, 2007. 195 lpp.;
3. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
4. Wetzel Robert G. Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. San Diego: Academic press , 2001. 1006 p.

Дополнительная литература

1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga: Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga: Zinātne, 1988. 93 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. LimnologyandOceanography.PublishedbyAssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography. 1956 - .print ISSN 0024-3590. online ISSN 1939- 5590. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams:http://aslo.org/lo/toc/