Kursa kods VidZ4009

Kredītpunkti 2

Limnoloģija un hidrobioloģija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par limnoloģiju un hidrobioloģiju, ūdens fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņām ūdenstilpēs, ūdens kvalitātes raksturojumiem un faktoriem, kas tos ietekmē. Tām jānodrošina studentu kompetence to jautājumu risināšanā, kas saitīti ar ūdenstilpju aizsardzību un apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par hidroloģiskajiem, bioķīmiskajiem un bioloģiskajiem procesiem ūdenstilpēs. Zināšanas par ūdenstilpju attīstību un antropogēno ietekmi uz ūdens kvalitāti. Padziļināta izpratne par antropogēnās ietekmes izraisītajām izmaiņām ūdenstilpes hidroloģiskajos, bioķīmiskajos un bioloģiskajos procesos;
• Prasmes dabā apsekot un identificēt ūdenstilpes tipu atpazīt galvenos Latvijas apstākļiem raksturīgos faunas un floras pārstāvjus ūdenstilpē. Konstatēt antropogēnās ietekmes izraisītās sekas.
• Kompetence novērtēt ūdenstilpes stāvokli, konstatēt apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti. Izstrādāt ūdenstilpes ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Limnoloģijas un hidrobioloģijas saturs un attīstības vēsture. Kontinentālās ūdenstilpes to izplatība un izcelsme;
2 Hidroloģiskais cikls ūdenstilpēs. Ūdenstilpju termiskais un gaismas režīms;
3 Ūdens kustība ūdenstilpē. Ūdenstilpes ekosistēmas struktūra un produktivitāte;
4 Skābekļa aprite ūdenstilpē. Ūdenstilpes minerālvielu un organisko savienojumu aprites cikli;
5 1.kontroldarbs. Aļģes un cianobaktērijas. Zooplanktons un tā mijiedarbība ar zivīm;
6 Bakterioplanktons. Makrofīti. Litorālās aļģes. Mikroflora un sedimenti.
7 Dziļūdens fauna un zivis. Organiskā oglekļa cikls un ūdenstilpes ekosistēmas metabolisms;
8 Ūdenstilpes attīstības cikls - aizaugšana. Eitrofikācija;
9 Antropogēnā ietekme uz ūdenstilpnes bioloģiskajiem procesiem;
10 2.kontroldarbs. Ūdenstilpes apsaimniekošanas pamatprincipi;
11 Ūdens kvalitāti raksturojoši lielumi.
12 Ūdenstilpes hidroloģiskā režīma nodrošināšana;
13 Ūdenstilpes eitrofikāciju mazinošie pasākumi;
14 Zivsaimnieciskā hidrobioloģija;
15 3. kontroldarbs Seminārs - Kursa projekta prezentācija
16 Seminārs - Kursa projekta prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 3 kontroldarbi darbi par lekcijās apskatītajām tēmām, dalība seminārā ar prezentāciju par norādīto tēmu.

Obligātā literatūra

1. Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Urtāne L. Metodika ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteikšanai, upes kvalitātes noteikšanai “Upes tīrības pakāpes noteikšana”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. [Latvia] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, 2007. 195 lpp.;
3. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
4. Wetzel Robert G. Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. San Diego: Academic press , 2001. 1006 p.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga: Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga: Zinātne, 1988. 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. LimnologyandOceanography.PublishedbyAssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography. 1956 - .print ISSN 0024-3590. online ISSN 1939- 5590. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams:http://aslo.org/lo/toc/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība".