Kursa kods VidZ4009

Kredītpunkti 3

Limnoloģija un hidrobioloģija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

Priekšzināšanas

HidZ2012, Inženierhidroloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par limnoloģiju un hidrobioloģiju, ūdens fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņām ūdenstilpēs, ūdens kvalitātes raksturojumiem un faktoriem, kas tos ietekmē. Tām jānodrošina studentu kompetence to jautājumu risināšanā, kas saitīti ar ūdenstilpju aizsardzību un apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. Pārzina pamatjautājumus par hidroloģiskajiem, bioķīmiskajiem un bioloģiskajiem procesiem ūdenstilpēs. Zināšanas par ūdenstilpju attīstību un antropogēno ietekmi uz ūdens kvalitāti. Padziļināta izpratne par antropogēnās ietekmes izraisītajām izmaiņām ūdenstilpes hidroloģiskajos, bioķīmiskajos un bioloģiskajos procesos; (10 minitesti).
2. Prot dabā apsekot un identificēt ūdenstilpes tipu atpazīt galvenos Latvijas apstākļiem raksturīgos faunas un floras pārstāvjus ūdenstilpē. Konstatēt antropogēnās ietekmes izraisītās sekas. (5 praktiskie darbi).

3. Spēj novērtēt ūdenstilpes stāvokli, konstatēt apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti. Izstrādāt ūdenstilpes ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānu (5 laboratorijas darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Limnoloģijas un hidrobioloģijas saturs un attīstības vēsture. Kontinentālās ūdenstilpes to izplatība un izcelsme; (2h)
2. Hidroloģiskais cikls ūdenstilpēs. Ūdenstilpju termiskais un gaismas režīms; (2h)
3. Ūdens kustība ūdenstilpē. Ūdenstilpes ekosistēmas struktūra un produktivitāte; (2h)
4. Skābekļa aprite ūdenstilpē. Ūdenstilpes minerālvielu un organisko savienojumu aprites cikli; (2h)
5. Aļģes un cianobaktērijas. Zooplanktons un tā mijiedarbība ar zivīm; (2h)
6. Bakterioplanktons. Makrofīti. Litorālās aļģes. Mikroflora un sedimenti. (2h)
7. Dziļūdens fauna un zivis. Organiskā oglekļa cikls un ūdenstilpes ekosistēmas metabolisms; (2h)
8. Ūdenstilpes attīstības cikls - aizaugšana. Eitrofikācija; (2h)
9. Antropogēnā ietekme uz ūdenstilpnes bioloģiskajiem procesiem; (2h)
10. Ūdenstilpes apsaimniekošanas pamatprincipi; (2h)
11. Ūdens kvalitāti raksturojoši lielumi. (2h)
12. Ūdenstilpes hidroloģiskā režīma nodrošināšana; (2h)
13. Ūdenstilpes eitrofikāciju mazinošie pasākumi; (2h)
14. Zivsaimnieciskā hidrobioloģija; (2h)
15. Praktisko darbu prezentācija (2h)
16. Rakstiska ieskaite (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas mini-testiem par lekcijās aplūkotajām tēmām un mājas lasīšanu.
2. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un praktiskajos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. mini testi, kur katrā var iegūt līdz 2 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b. desmit praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 6 punktiem (kopā maksimāli 60 punkti);
c. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
d. Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.
Ieskaite rakstiskā veidā semestra noslēgumā tiek organizēt tiem studentiem, kuri kopvērtējumā ieguvuši zemāku atzīmi par 8 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Red. Māris Kļaviņš, Jānis Zaļoksnis. Vide un ilgtspējīga attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Urtāne L. Metodika ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteikšanai, upes kvalitātes noteikšanai “Upes tīrības pakāpes noteikšana”, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sabiedriskā monitoringa rokasgrāmata. [Latvia] : Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, 2007. 195 lpp.;
3. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
4. Wetzel Robert G. Limnology: Lake and River Ecosystems. Third edition. San Diego: Academic press , 2001. 1006 p.

Papildliteratūra

1. Kundziņš M., Andrušaitis G. Latvijas ezeri. Rīga: Liesma, 1973. 140 lpp.
2. Leinerte M. Ezeri deg. Rīga: Zinātne, 1988. 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. LimnologyandOceanography.PublishedbyAssociationfortheSciencesofLimnologyandOceanography. 1956 - .print ISSN 0024-3590. online ISSN 1939- 5590. [skatīts 02.04.2013.]. Pieejams:http://aslo.org/lo/toc/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.