Код курса VidZ1002

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций20

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса22.02.2017

Разработчик курса

author

Artūrs Veinbergs

Учебная литературa

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Vides un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Pieejams: http://zalie.lv/wp-content/uploads/2014/12/TAM-publikacija-web.pdf

Дополнительная литература

1. Eiropas kopienas regula EEC Nr. 1836/93 Pieejams (angļu val.) http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
2. Belmane I., Dalhammars K. Rokas grāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001. Praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. Lunda, 2002. ISBN 91-88902-25-080.

Периодика и другие источники информации

1. Vides pārraudzības un valsts birojs. EMAS. Materiāli. http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas/materiali (resurss skatīts. 10.02.2017)