Kursa kods VidZ1002

Kredītpunkti 3

Vides pārvaldības sistēmas

Zinātnes nozareSociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

Zinātnes apakšnozareVides pārvaldība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz ieskatu ekoloģijas un vides aizsardzības pamatjautājumos. Skaidro likumsakarības un pamatprocesus biosfērā un ekosistēmās. Pamato dzīvības eksistenci un ekoloģisko faktoru nozīmību. Aplūko dabisko un antropogēno vidi. Praktiskie darbi māca kritiski izvērtēt sabiedrības un individuālo rīcību. Palīdz. definēt un risināt prioritārus jautājumus, modelēt reālistisku problēmsituāciju, apzināt iesaistītās puses, izvērtēt ātšķirīgus viedokļus un vajadzības, kā arī rast kompromisus sociālās un ekonomiskās izaugsmes gaitā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par: 1) vispārējām dabā pastāvošām likumsakarībām - eksāmens; 2) nedzīvās un dzīvās dabas savstarpējo mijiedarbību, mainību un adaptāciju - eksāmens; 3) ekosistēmas pamatfunkcijām, ekosistēmas stabilitāti - eksāmens; 4) cilvēka ietekmi uz ekosistēmas stabilitāti, vides problēmām un ilgtspējīgas saimniekošanas nozīmi un risinājumiem - eksāmens.
Prasmes: 1) kritiski izvērtēt savu un sabiedrības dzīvesveidu un tā ilgtspējību – praktiskie darbi; 2) saskaņot saimniecisko darbību ar dažādām sabiedrības grupu interesēm – praktiskie darbi; 3) izvērtēt uzņēmuma konceptuālo darbību, izstrādāt un integrēt vides aizsardzības plānus, lai palielinātu efektīvāku resursu patēriņu, motivētu darbiniekus un samazinātu vai novērstu negatīvo ietekmi uz dabu – praktiskie darbi.

Kompetence: 1) vispārīgi izvērtēt cilvēku ikdienas paradumus un iespējas mazināt negatīvo ietekmi uz dabu – praktiskais darbs, eksāmens; 2) vispārīgi spriest par saimnieciskās darbības ietekmi un ieteikt videi draudzīgas un ilgtspējīgas alternatīvas – praktiskie darbi un eksāmens; 3) spriest par lokāla un globāla rakstura vides problēmām, esošajiem risinājumiem un inovatīvu risinājumu nepieciešamību – eksāmens; 4) praktiski strādāt pie vides pārraudzības sistēmas ieviešanas uzņēmumā – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. ned.: ievads, priekšmeta saturs, apjoms, realizācija; ekoloģijas un vides aizsardzības jēdzieni – 2 stundas.
2. ned.: 1. praktiskais darbs “Vispārējs ieskats vides aizsardzības problemātikā” – 2 stundas.
3. ned.: biosfēra, ekosistēma, biocenoze, biotops, bioloģiskā daudzveidība – 2 stundas.
4. ned.: ekosistēmas pamatfunkcijas, enerģijas plūsma un barības patēriņš, barības ķēdes, ekoloģiskā niša, procesu savstarpējā mijiedarbība – 2 stundas.
5. ned.: ekoloģiskie faktori, to optimums un limitējošās robežās, ekoloģisko faktoru pielietojums praksē – 2 stundas.
6. ned.: ekoloģiskie faktori, to pielietojums praksē – 2 stundas.
7. ned.: 2. praktiskais darbs “Vides aizsardzība un tās nozīme individuālā un sabiedriskā labuma nodrošināšanai” – 2 stundas.
8. ned.: populācija, tās pašregulācijas mehānismi un dinamika, cilvēks un dabiskās populācijas; cilvēks un vielu aprite, vides monitorings – 2 stundas.
9. ned.: ūdens patēriņš, piesārņojums un aizsardzība – 2 stundas.
10. ned.: augsnes īpašības, degradācija un aizsardzība – 2 stundas.
11. ned.: atmosfēra, gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņas; dabas resursu iedalījums, izmantošanas tendences; ilgtspējīga resursu izmantošana un vides aizsardzība, atkritumu apsaimniekošanas tendences – 2 stundas.
12. ned.: 3. praktiskais darbs “Vides pārraudzības un audita sistēma (EMAS) un ISO 14001 standarts” – 2 stundas.
13. ned.: 4. praktiskais darbs “Darba vides aspektu apzināšana” – 2 stundas.
14. ned.: 5. praktiskais darbs “Ietekmes uz vidi novērtējums” – 2 stundas.
15. ned.: 6. praktiskais darbs ”Videi draudzīga darba vide, darbinieku iesaiste un sabiedrības informēšana” – 2 stundas.

16. ned.: 3. līdz 6 praktiskā darba aizstāvēšana; noslēguma jautājumi – 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pamatinformācija. Praktiskie darbi: 1) izstrādājami trīs līdz četru cilvēku grupās; 2) katra grupa saņem tematiski līdzīgus uzdevumus; 3) atšķirības nosaka analizējamais aspekts, uzņēmuma specifika vai sabiedrības grupa; 4) nodarbības laikā katra grupa, konsultējoties ar pasniedzēju, izdiskutē savus risināmos uzdevumus; 5) uzdevumi atrisināmi nodarbību laikā vai veicot individuālo darbu mājās; 6) katra darba rezultātus grupas prezentē pasniedzējam un citās grupās iesaistītajiem studentiem; 7) rezultātus vērtē pasniedzējs ar svērtumu 80%; 8) grupas vērtē citu grupu veikumu (nosaka 10% no vērtējuma), sniedz ieteikumus un uzdod jautājumus (nosaka 10% no kopvērtējuma).
1. Praktiskais darbs. Patstāvīgi pirms praktiskā darba studenti iepazīstas ar ekoloģiskās pēdas jēdzienu un aprēķinā ietvertajiem aspektiem. (piemēram, izpildot tiešsaistes testu). Praktiskajā darbā studenti: 1) identificē ikdienas darbības, kas prasa enerģijas un dabas resursu patēriņu, rada piesārņojumu un atkritumus; 2) identificē vietējas vai ārvalstu izcelsmes produktu un pakalpojumu ražošanas, transportēšanas un utilizācijas gaitā radīto ietekmi uz dabu; 3) izvērtē tādas ikdienišķas darbības, kā, piemēram, ūdens un pārtikas patēriņu, interneta lietošanu viedtālruņos, pārvietošanos; 4) plašākā mērogā vērtē valsts, Eiropas Savienības un globāla rakstura plānošanas nepieciešamību vides problēmu risināšanā. Darba rezultātā studenti: 1) definē iespējamās problēmas; 2) sniedz individuālu redzējumu un secinājumus par vēlamo rezultātu; 3) sniedz ieteikumus un definē izmantojamos līdzekļus problēmu risināšanā.
2. Praktiskais darbs: Studenti: 1) uzsākot praktisko darbu definē plānojamo darbību (piemēram, uzņēmuma paplašināšanos, jaunas ražotnes izveidi); 2) sadalās vairākās iedomātās interešu grupās (piemēram, ražotāji, vietējie iedzīvotāji, vides aizstāvji u.tml.); 3) definē savas interešu grupas pamatvērtības; 4) analizē katras interešu grupas vēlmes, vajadzības, prasības, iespējamā kompromisa panākšanai; 5) diskutē ar citām grupām, lai izlemtu priekšnosacījumus plānotās darbības iespējamajai realizēšanai; 6) ievēro principu – pēc iespējas mazāk zaudētāju un vairāk ieguvēju.
Praktiskie darbi no 3. līdz 6. ir savstarpēji pakārtoti un veido vienotu darba rezultātu. Darbu mērķis: novērtēt kāda uzņēmuma/institūcijas ietekmi uz vidi un sniegt ieteikumus, kā uzlabot uzņēmuma sniegumu vides jomā. Kontaktstundās pasniedzējs dod norādes par veicamajiem darbiem, kā arī ar studentiem apspriež progresu un neskaidros jautājumus. Noslēgumā katra studentu grupa prezentē 3. līdz 6. praktiskā darba sasniegtos rezultātus. Norit grupu savstarpējās diskusijas, studenti un pasniedzējs uzdod jautājumus, sniedz ieteikumus un gala novērtējumu.
3. Praktiskais darbs: izraudzīties esošu uzņēmumu/institūciju, apzināt tā struktūru un realizēto darbību. Raksturot struktūrvienību un iesaistīto darbinieku veikto darbu specifiku.
4. praktiskais darbs: balstoties uz rezultātiem 3. praktiskajā darbā, identificēt un tabulā atsevišķi apkopot uzņēmuma tiešās darbības (uzņēmumā veiktās darbības) un ar uzņēmumu saistītās netiešās darbības (sadarbības organizāciju darbības). Raksturot ar katru darbību saistītos aspektus, kam ir ietekme uz vides kvalitāti (piem., SEG izmeši, putekļi, troksnis, atkritumi u.c.).
5. Praktiskais darbs: Atsevišķi tiešajām un netiešajām darbībām aprēķināt un novērtēt katras darbības ietekmes uz vidi (kaitējuma) svarīgumu ballēs atbilstoši pasniedzēja norādītajai metodikai.

6. Praktiskais darbs: Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma snieguma uzlabošanai vides jomā. Sarindot priekšlikumus prioritārā secībā. Definēt darbinieku iesaistes mehānismus un motivācijas instrumentus. Plānot sabiedrības informēšanas mehānismus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta paveiktā darba gala vērtējumu nosaka iegūtie punkti eksāmenā un praktiskajos darbos. Eksāmens ietver 50 daudzizvēļu testa jautājumus un 3 rakstiski atbildamus jautājumus.
Kopējo iegūstamo atzīmi balēs veido individuālos darbos iegūto baļļu summa:
1. par 25 pareizi atbildētiem eksāmena testa jautājumu iegūstami 40 punkti (4 balles);
2. eksāmena testā, pārsniedzot 25 pareizi atbildētu jautājumu slieksni, par katru pareizi atbildētu jautājumu tiek piešķirts viens punkts (kopā 25 punkti jeb 2.5 balles);
3. par rakstiski atbildētiem eksāmena jautājumiem maksimāli iegūstami 9 punkti (0.9 balles) ;
4. par 1. praktisko darbu iegūstami 5 punkti (0.5 balles);
5. par otro praktisko darbu iegūstami 5 punkti (0.5 balles);
6. par trešo līdz sesto praktisko darbu kopā iegūstami 16 punkti (1.6 balles).

Lai studiju kurss būtu sekmīgi nokārtots ar minimālo sekmīgo vērtējumu (4 balles), eksāmenā jāatbild pareizi ne mazāk kā 25 testa jautājumi. Pārējie eksāmena jautājumi un praktiskie darbi dod iespēju paaugstināt atzīmi līdz 10 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
2. Vides zinātne. M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Vides un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp. Pieejams: http://zalie.lv/wp-content/uploads/2014/12/TAM-publikacija-web.pdf

Papildliteratūra

1. Eiropas kopienas regula EEC Nr. 1836/93 Pieejams (angļu val.) http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1836/oj
2. Belmane I., Dalhammars K. Rokas grāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001. Praktiski padomi un standarta prasību skaidrojumi. Lunda, 2002. ISBN 91-88902-25-080.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides pārraudzības un valsts birojs. EMAS. Materiāli. http://www.vpvb.gov.lv/lv/emas/materiali (resurss skatīts. 10.02.2017)

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.