Код курса Vete1004

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента4

Дата утвеждения курса07.04.2021

Разработчики курса

author

Margarita Terentjeva

author

Ruta Medne

Учебная литературa

1. Afanasjevs I. Atmiņas par zinātnisko darbu Veterinārajā fakultātē. No: Lauksaimniecības Zinātne Latvijā 1950-1990 senioru skatījumā. Jelgava: LLU, 2000, 119.-128 lpp.
2. Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis: dzīve un darbi. Rīga: Zinātne, 1993. 239 lpp.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480
4. Ozoliņš P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Grāmata. „LUXX gados”, 1919.-1939. Rīga: LU, 1939, 710.-730. lpp.
5. Hunter P. Veterinary Medicine: a guide to historical sources. Cornwall, Great Britain: Ashgate Publishing Limited, 2004. 610. p.
6. One health: the theory and practice of integrated health approaches. J.Zinsstag, E.Schelling, D.Waltner-Toews, M.Whittaker, M.Tanner. Oxfordshire, UK: CABI International. 2015. 447 p.
7. Hodgson J.L., Pelzer J.M. Veterinary Medical education: A practical guide. Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2017. 626 p.

Дополнительная литература

1. Timšāns S., Širaks Dz. 50 veterinārmedicīnas izglītībai Padomju Latvijā. Rīga: LLA, 1969. 79 lpp.
2. Walker R.E. Ars Veterinaria. Kenilworth. N.J. USA, 1994. 99 p.

Периодика и другие источники информации

1. Veterinārais Žurnāls. ISSN 1407-0065