Kursa kods Vete1004

Kredītpunkti 1.50

Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits4

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

author doc.

Ruta Medne

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar
veterinārmedicīnas vēsturisko attīstību, veterinārmedicīnas sasniegumiem slimību profilaksē un ārstēšanā, cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzībā, drošu un veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, veterinārārsta kvalifikāciju un profesionālajām darbības jomām mūsdienās saistībā ar ES un starptautiskām organizācijām. Studiju sistēma un mācību procesa organizācija augstskolā, ar to saistītie normatīvie un likumdošanas akti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par veterinārmedicīnas sasniegumiem vēsturiskā skatījumā un nākotnes redzējums par veterinārārsta lomu Latvijā, ES un pasaulē – pārbaudes darbs;
• prasmes atbilstoši izmantot studiju infrastruktūru mācību procesā, kā arī ievērot darba aizsardzības prasības, plānot studiju procesu – praktiskie darbi;
• kompetence par studiju procesu augstākās izglītības iestādēs, veterinārārsta lomu mūsdienu sabiedrībā, to regulējumu – referāts, brauciens uz LLU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads, LLU struktūra – 2h lekcijas.
2. LLU muzeja apmeklējums – 2h prakstiskie darbi.
3. Veterinārmedicīnas attīstības vēsture pasaulē un Latvijā – 2h lekcijas..
4. Augstākā veterinārmedicīnas izglītība, reglamentējošie dokumenti – 1h lekcija.
5. Studiju sistēma un formas veterinārmedicīnas augstskolās – 2h lekcija.
6. Studiju procesa organizācija. LLU informācijas sistēma - 2h lekcija.
7. Studiju dokumenti, ar studiju procesu saistītie LR un LLU normatīvie akti – 2h lekcija.
8. Ētika studiju procesā – 1h lekcija.
9. Darbs ar dzīvniekiem. Dzīvnieki veterinārmedicīnas studiju procesā – 1h lekcija.
10. Studentu ārpus studiju aktivitātes un studentu nevalstiskās organizācijas – 1h lekcija.
11. Veterinārmedicīna mūsdienās, tās loma tautsaimniecībā – 1h lekcija.
12. Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija, studenta līdzdalība zinātniskajos pētījumos – 1h lekcijas.
13. Bibliotēku informācijas sistēmas un datu bāzes - 2h prakstiskie darbi.
14. Brauciens uz LLU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce” (2 dienas) – 16h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē 80% kontaktstundu. Jāizstrādā referāts, sekmīgi nokārtots pārbaudes darbs un noslēguma tests. Tiek ņemts vērā vai students ir bijis LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgi jāstudē literatūra un ar studiju procesu saistītie dokumenti, jāuzraksta referāts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa pārbaudes darbs un referāts tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, jābūt sekmīgi nokārtotiem referātam un pārbaudes darbam, kā arī tiek ņemts vērā vai students ir bijis LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”.

Obligātā literatūra

1. Afanasjevs I. Atmiņas par zinātnisko darbu Veterinārajā fakultātē. No: Lauksaimniecības Zinātne Latvijā 1950-1990 senioru skatījumā. Jelgava: LLU, 2000, 119.-128 lpp.
2. Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis: dzīve un darbi. Rīga: Zinātne, 1993. 239 lpp.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480
4. Ozoliņš P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Grāmata. „LUXX gados”, 1919.-1939. Rīga: LU, 1939, 710.-730. lpp.
5. Hunter P. Veterinary Medicine: a guide to historical sources. Cornwall, Great Britain: Ashgate Publishing Limited, 2004. 610. p.
6. One health: the theory and practice of integrated health approaches. J.Zinsstag, E.Schelling, D.Waltner-Toews, M.Whittaker, M.Tanner. Oxfordshire, UK: CABI International. 2015. 447 p.
7. Hodgson J.L., Pelzer J.M. Veterinary Medical education: A practical guide. Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2017. 626 p.

Papildliteratūra

1. Timšāns S., Širaks Dz. 50 veterinārmedicīnas izglītībai Padomju Latvijā. Rīga: LLA, 1969. 79 lpp.
2. Walker R.E. Ars Veterinaria. Kenilworth. N.J. USA, 1994. 99 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. ISSN 1407-0065

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.