Code du cours VadZP012

Crédits 15

La quantité totale d'heures en classe405

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant405

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Aina Muška

Connaissances de base

Ekon3116,

EkonB005,

EkonB010,

VadZ3028,

VadZ4038,

VadZ4040,

VadZ4054,

VadZ4062,

VadZ4067,

VadZ4073,

VadZB001,

VadZB002,

VadZB003,

VadZB005,

Manuels

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes/ 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu pārvaldība un analīze. Rīga: Avots, [2019]. 258 lpp.
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
9. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, [2011]. 522 lpp.
12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
14. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
15. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai/ Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
16. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
17. Freyer W. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; [zinātniskās līdzautores latviešu izdevumam Aija Van der Steina un Ilze Medne; no vācu valodas tulkojušas Ilze Salna un Sandra Skuja]. [Rīga]: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Dahlgaard, J.J., Khanji, G.K., & Kristensen, K. Fundamentals of Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 2007. 357 p. (e-grāmata)

Ouvrages supplémentaires

1. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
2. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. Dienas Bizness: nedēļas žurnāls. Rīga: Izdevniecība Dienas Bizness, 2016-. ISSN 1407-2041
5. Ir Nauda. Rīga: Cits medijs, 2013 -. ISSN 2255-9280
6. FORBES. Rīga: Business magazine SIA, 2019. ISSN 1691-6018
7. Diena [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.diena.lv/
8. Dienas bizness [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.db.lv/

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290