Code du cours VadZP012

Crédits 10

La quantité totale d'heures en classe400

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant400

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Aina Muška

Connaissances de base

Citi2028,

Ekon3080,

Ekon3116,

Filz1028,

PārZ3071,

VadZ2031,

VadZ3028,

VadZ3038,

VadZ3042,

VadZ3043,

VadZ3046,

VadZ3054,

VadZ3055,

VadZ4029,

VadZ4038,

VadZ4040,

VadZ4054,

VadZ4062,

VadZ4067,

VadZ4070,

VadZ4073,

VadZ4079,

VadZ4081,

Manuels

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
5. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
6. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
7. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
8. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
10. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
12. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
14. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
15. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
16. George E. W., Mair H., Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
17. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Tourism: the key concepts / edited by Peter Robinson. London: Rutledge, 2012, 336 p. (e-grāmata)

19. Кане, М.М., Иванов, Б.В., Корешков, В.Н., Схиртладзе, А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560 c.

Ouvrages supplémentaires

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290