Course code VadZP012

Credit points 15

Entrepreneurship and Management

Total Hours in Course405

Independent study hours405

Date of course confirmation21.06.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Aina Muška

Dr. oec.

Prior knowledge

Ekon3116, Financial Management

EkonB005, Quality Management [Komercd., p(b)]

EkonB010, Market Analysis and Forecasting

VadZ3028, Conflict Management in the Enterprises

VadZ4038, Management

VadZ4040, Personnel Management

VadZ4054, Risk Management

VadZ4062, Business Economics

VadZ4067, Organization Process of Production

VadZ4073, Analysis of Economic Activities

VadZB001, Logistics

VadZB002, Business Planning

VadZB003, Project Management

VadZB005, Competitiveness in Business

Course abstract

Students must to study process of entrepreneurship in different branches national economy in time of practice and to take a part in planning and organization process. In practice has to consolidate theoretical knowledge about management process in enterprise, about controlling of it, also about the evolution process of efficiency and decision – making process.

Learning outcomes and their assessment

1. Students will be able to: demonstrate knowledge of the application of theoretical aspects of business and management in practical business and management processes at enterprises (organisations, institutions) of various industries - practical training report, a reference of the practical placement coach, the presentation of the report.
2. Integrate and use knowledge to participate business and management processes at enterprises (organisations, institutions) - practical training report, a reference of the practical placement coach, the presentation of the report.
3. Analyse, compare and assess various processes at enterprises (organisations, institutions) and identify opportunities for enhancing the processes - practical training report, a reference of the practical placement coach, the presentation of the report.
4. Explain and present the study results to others - presentation of the practical training report.
5. Cooperate with others - reference of the practical placement coach.
6. Responsibly plan the completion of the assignments given - practical training report, a reference of the practical placement coach, the presentation of the report.

7. Understand and comprehend as well as assess, explain and creatively apply the theoretical knowledge of and practical skills in business and management processes in various industries, participate in the execution, organisation and management of the processes - practical training report, a reference of the practical placement coach, the presentation of the report.

Course Content(Calendar)

1. Familiarisation with the enterprise providing work placements; the kind of economic activity and background of the enterprise. Strategy, mission and goals of the enterprise. Structure of the enterprise. Decision-making process. Information management process.
2. Internal and external business environments. SWOT analysis of the enterprise. Legal framework for doing business. Competitiveness of the relevant industry.
3. Performance of management functions. Planning process organisation.
4. Personnel management. Workforce analysis.
5. Market studies. Portfolio analysis.
6. Assessment of the competitiveness of the enterprise and its personnel and products. Competitor analysis.
7. Financial management at the enterprise. Financing a business. Cost, breakeven point and profit analysis. Identification of the probability of bankruptcy of the enterprise.
8. Production process organisation. Production volume analysis. Long-term investment and current assets analysis.
9. Logistics management. Risk management.

10. Quality management. Project management.

Requirements for awarding credit points

The practical training is completed within the specified period, a practical training report is independently produced and successfully defended with the Practical Training Commission at the Institute of Business and Management Science.
Failure to undergo or complete the practical training or defend the report within the specified period represent outstanding course requirements. The practical training not underwent or completed may be done in the next academic year.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

The student has to produce a practical training report (15-20 pages in size (excluding annexes) and computer typeset) during the placement in accordance with the guidelines for practical training. A fully completed report together with a reference from the placement coach has to be submitted to the supervisor appointed by the Institute at the final stage of the training – on the date prescribed by the semester plan.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The student’s practical training is evaluated in 10-point system by the Practical Training Commission based on the quality of the report, the student’s presentation and defence result and the reference from the coach.

Compulsory reading

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes/ 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu pārvaldība un analīze. Rīga: Avots, [2019]. 258 lpp.
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
9. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, [2011]. 522 lpp.
12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
14. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
15. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai/ Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
16. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
17. Freyer W. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; [zinātniskās līdzautores latviešu izdevumam Aija Van der Steina un Ilze Medne; no vācu valodas tulkojušas Ilze Salna un Sandra Skuja]. [Rīga]: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Dahlgaard, J.J., Khanji, G.K., & Kristensen, K. Fundamentals of Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 2007. 357 p. (e-grāmata)

Further reading

1. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
2. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. Dienas Bizness: nedēļas žurnāls. Rīga: Izdevniecība Dienas Bizness, 2016-. ISSN 1407-2041
5. Ir Nauda. Rīga: Cits medijs, 2013 -. ISSN 2255-9280
6. FORBES. Rīga: Business magazine SIA, 2019. ISSN 1691-6018
7. Diena [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.diena.lv/
8. Dienas bizness [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.db.lv/

Periodicals and other sources

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

Notes

Practice for the ESAF professional Bachelor study programme “Entrepreneurship and Business Management”