Kurs-Code VadZP012

Kreditpunkte 15

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)405

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)405

Bestätigt am (Datum)21.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aina Muška

Vorkenntnisse

Ekon3116,

EkonB005,

EkonB010,

VadZ3028,

VadZ4038,

VadZ4040,

VadZ4054,

VadZ4062,

VadZ4067,

VadZ4073,

VadZB001,

VadZB002,

VadZB003,

VadZB005,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes/ 2., pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Rurāne M. Finanšu pārvaldība un analīze. Rīga: Avots, [2019]. 258 lpp.
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika /Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika/ Kjells Guunars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (praktisks palīglīdzeklis).- Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
9. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, [2011]. 522 lpp.
12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
14. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
15. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai/ Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
16. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
17. Freyer W. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers; [zinātniskās līdzautores latviešu izdevumam Aija Van der Steina un Ilze Medne; no vācu valodas tulkojušas Ilze Salna un Sandra Skuja]. [Rīga]: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Dahlgaard, J.J., Khanji, G.K., & Kristensen, K. Fundamentals of Total Quality Management. Taylor & Francis Group, 2007. 357 p. (e-grāmata)

Weiterfuhrende Literatur

1. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
2. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
3. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. Dienas Bizness: nedēļas žurnāls. Rīga: Izdevniecība Dienas Bizness, 2016-. ISSN 1407-2041
5. Ir Nauda. Rīga: Cits medijs, 2013 -. ISSN 2255-9280
6. FORBES. Rīga: Business magazine SIA, 2019. ISSN 1691-6018
7. Diena [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.diena.lv/
8. Dienas bizness [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.db.lv/

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290