Kursa kods VadZP012

Kredītpunkti 10

Komercdarbība un vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi2028, Kvalitātes menedžments

Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

Filz1028, Latvijas kultūrvide

PārZ3071, Ēdināšanas organizācija un serviss

VadZ2031, Uzņēmējdarbības likumdošana

VadZ3028, Konfliktu vadīšana uzņēmumā

VadZ3038, Loģistika

VadZ3042, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

VadZ3043, Lauku tūrisma uzņēmējdarbība

VadZ3046, Tūrisma analīze un ekonomika

VadZ3054, Tūrisma tiesiskais regulējums

VadZ3055, Tūrisms un rekreācija

VadZ4029, Uzņēmējdarbības plānošana

VadZ4038, Vadīšana

VadZ4040, Personāla vadīšana

VadZ4054, Riska vadība

VadZ4062, Uzņēmējdarbības ekonomika

VadZ4067, Ražošanas procesu organizācija

VadZ4070, Projektu vadīšana

VadZ4073, Saimnieciskās darbības analīze

VadZ4079, Klientu attiecību vadība

VadZ4081, Pasākumu vadība

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst komercdarbības procesu dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedaloties tajā. Prakses laikā tiek nostiprinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas par uzņēmuma vadīšanas procesu, tā kontroli, efektivitātes novērtēšanu un lēmumu pieņemšanu. Prakses mērķis ir sistematizēt, nostiprināt un paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas un vispārējās prasmes un iegūt specifiskās prasmes komercdarbībā un uzņēmuma vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par komercdarbības un vadīšanas teorētisko aspektu izmantošanu praktiskos komercdarbības un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
2. Spēj integrēt un izmantot zināšanas, lai piedalītos komercdarbības un vadīšanas norisēs uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
3. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus procesus uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
4. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prakses pārskata prezentācija
5. Spēj sadarboties ar citiem - prakses vietas vadītāja atsauksme
6. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

7. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas komercdarbībā un vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedalīties šo procesu izpildē, to organizēšanā un vadīšanā - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses vietu, tās darbības veidu, attīstības vēsturi. Prakses vietas stratēģija, misija un mērķi. Organizācijas struktūra. Lēmumu pieņemšanas process. Informācijas vadīšanas process.
2. Uzņēmējdarbības iekšējā un ārējā vide. Prakses vietas SVID analīze. Uzņēmējdarbības tiesiskais pamats. Nozares konkurētspēja.
3. Vadīšanas funkciju realizācija. Plānošanas procesa organizācija.
4. Personāla vadīšana. Darbaspēka analīze.
5. Tirgus pētījumu process. Portfolio analīze.
6. Uzņēmuma, personāla, preču konkurētspējas novērtēšana. Konkurentu analīze.
7. Uzņēmuma finanšu vadības process. Uzņēmējdarbības finansēšana. Izmaksu, bezzaudējuma punkta, peļņas analīze. Bankrota varbūtības diagnostika.
8. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) procesa organizācija. Ražošanas apjoma analīze. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu analīze.
9. Loģistikas procesa organizācija. Risku vadība procesa organizācija.

10. Kvalitātes vadīšana. Projektu vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds. Nokavēto profesionālo praksi ir iespējams iziet nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā studentam jāizstrādā prakses pārskats (apjoms datorsalikumā 15 – 20 lpp. bez pielikumiem) atbilstoši prakses programmas saturam. Pilnībā nobeigts prakses pārskats kopā ar prakses vietas vadītāja atsauksmi jāiesniedz institūta nozīmētajam prakses vadītājām prakses noslēguma posmā – semestra plānojumā norādītājā datumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek novērtēta divdaļīgā vērtējuma skalā („ieskaitīts” vai „neieskaitīts”). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
5. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
6. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
7. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
8. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2004. 176 lpp.
10. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
12. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
13. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
14. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
15. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.
16. George E. W., Mair H., Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
17. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp.
18. Tourism: the key concepts / edited by Peter Robinson. London: Rutledge, 2012, 336 p. (e-grāmata)

19. Кане, М.М., Иванов, Б.В., Корешков, В.Н., Схиртладзе, А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560 c.

Papildliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp.
7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003.
8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.

9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”