Код курса VadZ5053

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса30.10.2018

Разработчик курса

author

Anita Auziņa

Учебная литературa

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Kjells G.H. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

5. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.

Дополнительная литература

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.

2. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa. A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018