Kursa kods VadZ5053

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības plānošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studējošie padziļināti apgūst uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju, plānu sistematizāciju, ietverot visu uzņēmējdarbības plānošanas līmeņu mērķēšanu, sistēmplānu veidošanu un to savstarpējo mijiedarbību, kā arī plānu efektivitātes novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Padziļināts zināšanas par plānošanas būtību un nozīmi uzņēmējdarbībā; zina plānošanas metodoloģiju - kontroldarbs, praktiskie darbi
2. Zināšanas un izpratne par sistēmplānošanas kopsakarībām uzņēmējdarbībā - praktiskie grupu darbi, patstāvīgais darbs
3. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj patstāvīgi veikt plānu sistēmas izvērtējumu uzņēmumā - patstāvīgais darbs
4. Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmiskiem uzņēmējdarbības plānošanas jautājumiem - praktiskie grupu darbi
5. Spēj patstāvīgi izmantot ekonomiski statistiskās un matemātiskās metodes uzņēmējdarbības sistēmplānošanā - praktiskie darbi, kontroldarbs
6. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes - kontroldarbi, patstāvīgais darbs
7. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - praktiskie grupu darbi
8. Spēj sadarboties un komunicēt - praktiskie grupu darbi
9. Spēj definēt un kritiski analizēt problēmas uzņēmējdarbības plānošanas jomā, pamatot savus risinājumus un lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi - praktiskie darbi, patstāvīgais darbs

10. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes plānu sistēmas izvērtējumā uzņēmumā - patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Plānošanas vēsturiskie aspekti (lekcija – 1 stunda)
2. Plānošanas būtība (lekcija – 1 stunda)
3. Plānošanas procesa modelēšana uzņēmumā (praktiskais darbs – 1 stunda)
4. Plānošanas metodoloģija (lekcija – 2 stunda)
5. Uzņēmējdarbības plānošanas uzdevumi, izmantojot retrogrādo plānošanas metodi (praktiskais darbs - 1 stunda)
6. Uzņēmējdarbības plānošanas uzdevumi, izmantojot progresīvo plānošanas metodi (praktiskais darbs - 1 stunda)
7. Kontroldarbs - plānošanas vēsturiskie aspekti, plānošanas būtība un metodoloģija (1 stunda)
8. Plānošanas sistēma uzņēmumā (lekcija – 1 stunda)
9. Saskanīgā mērķēšana plānošanā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stunda)
10. Plānošanas normatīvu un normu sistēma (lekcija – 1 stunda)
11. Sistēmplānošana, izmantojot SWOT, Business Model Canvas metodes (praktiskais darbs - 4 stundas)
12. Sistēmplānošana, izmantojot Critical Path Method (praktiskais darbs – 3 stundas)
13. Plānu ekonomiskā efektivitāte un kvalitāte (lekcija – 1 stunda)

14. Plānošanas aprēķinu uzdevumu kontroldarbs (3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Kontroldarbs – plānošanas vēsturiskie aspekti, plānošanas būtība un metodoloģija (20 %)
• Kontroldarbs - plānošanas aprēķinu uzdevumi (30%)
• Praktiskie darbi, praktiskie grupu darbi (20%)
• Patstāvīgais darbs - plānu sistēmas izvērtējums uzņēmumā (30%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – pielietojot plānošanas metodoloģijas vadlīnijas veikt plānu sistēmas izvērtējumu konkrētā uzņēmumā.

Patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
2. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
3. Kjells G.H. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.

5. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003.

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.

2. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa. A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 114 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018

Piezīmes

Obligātās izvēles studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” pilna laika studentiem
Obligātās izvēles studiju kurss, MF profesionālā maģistra studiju programmā „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studentiem