Kursa kods VadZ4078

Kredītpunkti 3

Inovācija uzņēmējdarbībā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst izpratni par radošumu un inovāciju uzņēmējdarbībā, par to būtību, veidiem un procesiem. Iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inovācijas veidošanā uzņēmumā, inovatīvas darbības novērtēšanā un inovācijas stratēģijas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot teorētiskos un empīriskos aspektus par inovāciju uzņēmējdarbībā būtību, saturu un procesiem, inovācijas lomu uzņēmējdarbības attīstībā - Kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. Zina un izprot inovācijas infrastruktūras nozīmi un tās piedāvātās iespējas uzņēmuma attīstībā - Mācību ekskursijas pārskats.
3. Zināšanas par vadītājam nepieciešamām kompetencēm un prasmēm uzņēmuma inovācijas vadīšanā - Kontroldarbs, praktiskie darbi.
4. Spēj integrēt idejas un pieņemt lēmumus inovācijas radīšanā- Darbs grupās, diskusijas, patstāvīgais darbs, situācijas modelēšana.
5. Spēj brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot radošuma un inovācijas vadīšanas metodes - Darbs grupās, diskusijas, patstāvīgais darbs, situācijas modelēšana.
6. Spēj izstrādāt produkta sākotnējo prototipu, veikt tā pirmreizējo testēšanu, analizēt rezultātu - Patstāvīgais darbs.
7. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus- Praktiskie darbi, patstāvīgais darbs.
8. Spēj prezentēt patstāvīgā darba rezultātu - Patstāvīgā darba prezentēšana.
9. Spēj patstāvīgi izstrādāt un pamatot idejas inovācijai uzņēmējdarbībā - Patstāvīgais darbs.

10. Spēj izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošas inovācijas vadīšanas prasmes uzņēmējdarbībā - Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Pamatjēdzieni, būtība un vēsturiskie aspekti. (Lekcija 1 stunda)
2. Radošums- būtība un veidi, līmeņi, cikls, kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. (Praktiskie darbi – 3 stundas)
3. Radošums un inovācija. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
4. Inovāciju īpašības un teorija. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Kontroldarbs (Praktiskie darbi-1 stunda)
6. Inovācijas pārvaldība Latvijas uzņēmējdarbībā. (Lekcija 1 stunda)
7. Inovācijas loma uzņēmējdarbībā. (Lekcija 1 stunda)
8. Inovācijas infrastruktūra. (Lekcija 1 stunda)
9. Uzņēmējdarbība kā inovācijas komercializācijas process. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 10 stundas)
10. Inovācijas stratēģijas nozīme un veidošana uzņēmumā. (Lekcija 1 stunda)
11. Inovatīvas uzņēmējdarbības finansiālais nodrošinājums, tā problēmas un risinājumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
12. Kontroldarbs (Praktiskie darbi -1 stunda)
13. Patstāvīgā darba prezentācija (Praktiskie darbi- 2stundas)

Eksāmens- Visas iepriekš apskatītās tēmas sesijas laikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējums veidojas no:
• 1.kontroldarbs (15 %);
• 2.kontroldarbs (15 %);
• Praktiskie darbi (10 %);
• Patstāvīgais darbs (20 %);
• Eksāmens par visām tēmām (40 %).

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Patstāvīgajos darbos ir jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par inovāciju uzņēmējdarbībā.
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Rīga: BAT, 2008. 152 lpp.
2. Eiders Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 126 lpp.
3. Iedvesma inovācijai: ceļvedis inovācijas popularizēšanai. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2008. 127 lpp.
4. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2005. 276 lpp.
5. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
6. Iedvesma inovācijai. Autoru kolektīvs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 203 lpp. „Harvard Business Review” grāmatu sērija.
7. Dimza V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003. 206 lpp.
8. Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un Ko, 2007. 195 lpp.

9. Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Zin. red. E. Grēns. Rīga: Zinātne, 2007. 250 lpp.

Papildliteratūra

1. Inovācijas: sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Tulkoj. A.Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
3. Kim Ch., Mauborgne R. Zilā okeāna stratēģija. Kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
4. Pārmaiņas. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
5. Uzsākt biznesu. Tulkojums no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
6. Vasermanis E., Šķiltere D. Tavs ceļš uz bagātību. Biznesspēles. Rīga: Vaidelote, 1998. 110 lpp.

7. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2001. 232 lpp.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība”