Kursa kods VadZ4029

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbības plānošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana

Ekon3115, Tirgvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

VadZ4038, Vadīšana

VadZ4054, Riska vadība

Aizstātais kurss

VadZB002 [GVADB002] Uzņēmējdarbības plānošana

Kursa anotācija

Studenti iegūs teorētiskās zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju, kā arī praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības plānu (biznesa plāna) izstrādē. Attīstīs kompetenci izmantot plānošanas pamatprincipus un metodes, lai veiktu uzņēmuma tirgus analīzi un noieta plānošanu, mārketinga aktivitāšu plānošanu, ražošanas procesu, organizatoriskās struktūras izveidi, kā arī riska faktoru analīzi un uzņēmuma finanšu plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par uzņēmējdarbības plānošanas būtību un metodoloģiju - kontroldarbs (tests, krustvārdu mīkla)
2. Zināšanas un izpratne par biznesa plāna izstrādes mērķiem un uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādes gaitu - kontroldarbs, praktiskie darbi
3. Prot pielietot plānošanas metodes biznesa plāna izstrādē - praktiskie darbi, biznesa plāns
4. Spēj, izmantojot apgūtās uzņēmējdarbības plānošanas teorētiskās zināšanas un prasmes, izstrādāt biznesa plāna daļas - praktiskie darbi, biznesa plāns
5. Prot atrast, izvērtēt un analizēt uzņēmējdarbības plānošanai nepieciešamo informāciju - praktiskie darbi
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - biznesa plāna prezentācija
7. Spēj pastāvīgi un atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - praktisko darbu izpilde
8. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes kvalitatīva biznesa plāna izstrādē un realizācijā - praktiskie darbi, biznesa plāns

9. Spēj novērtēt un sniegt savus risinājumus kvalitatīva biznesa plāna izstrādē - diskusijas nodarbībās, biznesa plāna prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības plānošanas būtība (lekcija – 1 stunda)
2. Uzņēmējdarbības plānošanas metodoloģija. Biznesa ideju ģenerēšana (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Biznesa modelis (biznesa kanva) (lekcija – 2 stunda)
4. Biznesa plāna vispārīgs raksturojums, tā būtība (lekcija – 1 stunda)
5. Ražoto preču un pakalpojumu raksturojums (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. Noieta tirgus pētījumi un analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Konkurenti un konkurences priekšrocības (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
8. Kontroldarbs (2 stundas)
9. Uzņēmuma un nozares raksturojums (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
10. Mārketinga plāns (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
11. Ražošanas plāns (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
12. Organizatoriskais plāns (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
13. Kontroldarbs (1 stunda)
14. Potenciālie riski (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 3 stundas)
15. Finanšu plāns un finansēšanas stratēģija (lekcija – 2 stunda, praktiskais darbs – 5 stundas)

16. Biznesa plāna prezentēšana (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Kontroldarbs – tests, krustvārdu mīkla (10 %)
• Kontroldarbs - biznesa plāna izstrādes metodoloģija (10%)
• Praktiskie darbi (30%)
• Biznesa plāns, biznesa plāna prezentācija (50%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem. Papildus veiktajiem praktiskajiem darbiem nodarbībās, jāveic biznesa plāna posmu izstrāde un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual /D.M.Bobiţ, M.Ciufu, V.Ghinea,, L.Līcīte, A.Muška, L.Paula, D.Popluga u.c./ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 255 lpp. ISBN 9789984482958.
2. Education in rural entrepreneurship through producing and valorizing herbs that are endangered or available only from spontaneous flora: training course curriculum/ D.Popluga, A.Muška, L.Paula, L.Līcīte/ [Jelgava]: [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], [2018] 33 lpp.
3. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005, 93 lpp.
4. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005, 47 lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005, 105 lpp.
6. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000, 75 lpp.
7. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008, 214 lpp.
8. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003, 168 lpp.

9. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 105 lpp.

Papildliteratūra

1. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests., 2009, 192 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.
3. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 128 lpp.
4. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 232 lpp.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 112 lpp.

6. Kā sasniegt rezultātus. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009, 104 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041

2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programma „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”