Код курса VadZ3056

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчики курса

author

Aina Muška

author

Laura Joma

Предварительные знания

JurZ2005,

Учебная литературa

1. LR tiesību aktu mājaslapa http://www.likumi.lv
2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapa http://www.ptac.gov.lv/
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa https://www.vid.gov.lv

4. Pārtikas un veterinārais dienesta mājaslapa http://www.pvd.gov.lv/

Дополнительная литература

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
2. Tirgus uzraudzības padomes nolikums: MK noteikumi Nr.911 [tiešsaiste]. Pieņemts 09.11.2004. Stājas spēkā 13.11.2004. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=96375

3. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994. Stājas spēkā 09.06.1994. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

2. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290