Kursa kods VadZ3056

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības institucionālā vide

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

author pasn.

Laura Joma

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības institucionālās vides sistēmu Latvijā, galvenajām tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūcijām, to darbības tiesisko pamatu un darbības virzieniem. Pēc studiju kursa apguves students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanā un realizācijā. Students iegūst prasmes izmantot Patentu bibliotēkas datubāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot uzņēmējdarbības institucionālās vides sistēmu Latvijā, galvenajām tirgus uzraudzības un saimnieciskās darbības veicēju reģistrācijas institūcijām, to darbības tiesisko pamatu un darbības virzieniem - Eksāmens, seminārs, praktiskie darbi
2. Specializētas zināšanas par saimnieciskās darbības reģistrāciju un uzsākšanu - Eksāmens, praktiskie darbi
3. Izprot tirgus uzraudzības institūciju darbības sfēras un uzņēmējdarbības vides sistēmas elementu kopsakarības - Eksāmens, praktiskie darbi
4. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par tirgus uzraudzības institūcijām un to darbības sfērām - Eksāmens, praktiskie darbi
5. Prasmes strādāt ar Patentu bibliotēkas datubāzi un reģistrēt saimniecisko darbību LR Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā - Praktiskais darbs
6. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - Diskusijas nodarbībā
7. Spēj argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par uzņēmējdarbības institucionālās vidi - Praktiskie darbi
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Praktiskie darbi
9. Spēj ņemt dalību normatīvo aktu prasību analīzē - Praktiskie darbi
10. Spēj prezentēt patstāvīgi vai grupā vienotu viedokli par uzņēmējdarbības institucionālās vidi - Praktiskie darbi
11. Orientējas tirgus uzraudzības trijos līmeņos – Eksāmens
12. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanā un realizācijā - Eksāmens, seminārs, praktiskie darbi

13. Prot identificēt institucionālās vides institūcijas atbilstoši izvēlētajam komercdarbības veidam - Eksāmens, seminārs, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Uzņēmējdarbības institucionālā vide. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Valsts pārvaldes iekārta, uzraudzības un kontroles sistēma. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stunda)
3. Tirgus uzraudzības galvenais mērķis. Pašvaldības autonomās funkcijas tirgus uzraudzības kontekstā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
Seminārs - Augstākās Valsts tiešās pārraudzības iestādes un tās pakļautībā esošās institūcijas ( praktiskie darbi - 3 stundas)
4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stunda)
5. Nodokļu un muitas politikas uzraugošā institūcija. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
6. Darba tiesisko attiecību nodrošināšanas un aizsardzības uzraudzība. (Lekcija 1 stunda)
7. Patērētāju tiesību aizsardzības sistēma Latvijā un Eiropā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
8. Veselības nozares institucionālā vide Latvijā. (Lekcija 1 stunda)
9. Konkurenci ierobežojošās un stimulējošās prasības. (Lekcija 1 stunda)
10. Dabas aizsardzību uzraugošās institūcijas. (Lekcija 1 stunda)
11. Būvniecības nozari uzraugošās institūcijas. Pašvaldības nozīme. Būvniecības valsts kontroles birojs. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. (Lekcija 1 stunda)
12. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. (Lekcija 1 stunda)
13. Pārtikas un veterinārais dienests. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
14. Dati un to aizsardzība. Datu valsts inspekcija. Latvijas Republikas Patentu valde. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
15. Iekšlietu aizsardzības iestāžu darbības. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
16. Uzņēmējdarbības vides attīstība. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)

Eksāmens – visas iepriekš apskatītās tēmas (sesijas laikā)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējums veidojas no:
- 50 % eksāmens Moodle vidē par visām tēmām.
- 20 % seminārs - Augstākās Valsts tiešās pārraudzības iestādes un tās pakļautībā esošās institūcijas.
- 25% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācijas atbilstoši praktisko darbu sarakstam (dibināšanas dokumenti, institucionālās vides modelis u.c.).
- 5% reģistrēts apmeklējums.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Patstāvīgajos darbos, seminārā jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par tautsaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Praktisko darbu sagatavošana un prezentēšana.
Gatavošanās semināram un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. LR tiesību aktu mājaslapa http://www.likumi.lv
2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapa http://www.ptac.gov.lv/
3. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapa https://www.vid.gov.lv

4. Pārtikas un veterinārais dienesta mājaslapa http://www.pvd.gov.lv/

Papildliteratūra

1. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste] [skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv
2. Tirgus uzraudzības padomes nolikums: MK noteikumi Nr.911 [tiešsaiste]. Pieņemts 09.11.2004. Stājas spēkā 13.11.2004. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=96375

3. Par pašvaldībām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 19.05.1994. Stājas spēkā 09.06.1994. [Skatīts 22.11.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

2. Diena. Rīga: Diena, 1990-. ISSN 1407-1290

Piezīmes

Ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmā „Ekonomika”