Код курса VadZ3045

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

Ekon2068,

Ekon2079,

Ekon2128,

Ekon3080,

Ekon3090, Учёт налогов

Ekon3111,

Ekon3115,

Ekon3116,

Soci2036,

VadZ1018,

VadZ2028,

VadZ3054,

VadZ3055,

VadZ4038,

Учебная литературa

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Uzsākt biznesu. «LessonsLearned» grāmatu sērija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
3. LR tiesību aktu mājas lapa. http://www.likumi.lv

4. LR Uzņēmuma reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv

Дополнительная литература

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
2. Latvijas kempingu asociācijas mājas lapa http://www.camping.lv
3. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" mājas lapa http://www.celotajs.lv
4. Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājas lapa http://www.pilis.lv

5. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam [tiešsaiste]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4823

Периодика и другие источники информации

1.Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize
2.Tūrisms Latvijā. Statistikas biļeteni. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/turisms-latvija