Kursa kods VadZ3045

Kredītpunkti 1

Lauku tūrisma uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2068, Reklāmas veidošana

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2128, Komercdarbības globalizācija

Ekon3080, Tirgus analīze un prognozēšana

Ekon3090, Nodokļu uzskaite

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Ekon3115, Tirgvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

Soci2036, Socioloģija

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2028, Saimniekošanas mācība

VadZ3054, Tūrisma tiesiskais regulējums

VadZ3055, Tūrisms un rekreācija

VadZ4038, Vadīšana

Kursa anotācija

Kursa darba izstrādes laikā studējošie nostiprina zināšanas par lauku tūrismu, tā būtību un attīstību, lauku tūrisma resursiem, produktu un inovācijām un apgūst prasmes tās pielietot praktiski, pētot uzņēmējdarbības vidi lauku tūrismā un integrējot iepriekš apgūtās zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanas tiesisko ietvaru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Prot parādīt, strukturētas un analītiskas zināšanas lauku tūrisma uzņēmējdarbībā, kritiski izvērtēt literatūras avotus, lai pētītu ar lauku tūrismu saistītas situācijas (kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana).
PRASMES
Profesionālās prasmes:
Spēj pastāvīgi apkopot, sistematizēt, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes, integrēt kursā apgūtās zināšanas, spēj izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus (kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana).
Spēj pamatoti un argumentēti skaidrot ar lauku tūrisma uzņēmējdarbību saistītos jautājumus (kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana).
Vispārīgās prasmes:
Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, patstāvīgi veikt pētījumu (kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana).
Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju un izvēlēties metodes kursa darba izstrādei (kursa darbs).
Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem (kursa darba prezentācija un aizstāvēšana).
KOMPETENCE
Spēj patstāvīgi sniegt savus risinājumus lauku tūrisma uzņēmējdarbības problēmām, pamatojot to īstenošanas stratēģiju un nepieciešamos pasākumus.
Spēja izprast kopējo tūrisma nozares situāciju un sniegt ieteikumus tās pilnveidei
(kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba temata izvēle.
2. Kursa darba tēmu virzieni.
3. Kursa darba pamatdaļas izstrāde.
4. Kursa darba 1. nodaļa.
5. Kursa darba 2.un 3. nodaļa.
6. Secinājumi un priekšlikumi.
7. Pielikumi.

8. Kursa darba aizstāvēšana un vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi (Semestra plānojumā norādītājā datumā).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana saskaņā ar Metodiskajiem norādījumiem kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darbu novērtē pēc uzdevumu izpildes atbilstības kvalitātes prasībām.
Kursa darba aizstāvēšanu vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar lauku tūrisma uzņēmējdarbību kursa darba tēmas kontekstā.

Obligātā literatūra

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Uzsākt biznesu. «LessonsLearned» grāmatu sērija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
3. LR tiesību aktu mājas lapa. http://www.likumi.lv

4. LR Uzņēmuma reģistra mājas lapa http://www.ur.gov.lv

Papildliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: [2004]. 330 lpp.
2. Latvijas kempingu asociācijas mājas lapa http://www.camping.lv
3. Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku Ceļotājs" mājas lapa http://www.celotajs.lv
4. Latvijas Piļu un muižu asociācijas mājas lapa http://www.pilis.lv

5. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam [tiešsaiste]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4823

Periodika un citi informācijas avoti

1.Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize
2.Tūrisms Latvijā. Statistikas biļeteni. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/dati/e-publikacijas/turisms-latvija

Piezīmes

Kursa darbs (B3daļa)ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”