Kursa kods VadZ3028

Kredītpunkti 3

Konfliktu vadīšana uzņēmumā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2026, Tiesību pamati

VadZ4053, Vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas konfliktu vadīšanā uzņēmumā. Studenti spēj orientēties konfliktu situācijās, izraisošo cēloņu noteikšanā, plānot konfliktu atrisināšanu un profilaksi. Students ir apguvis konfliktu risināšanas modeļus, spēj pielietot alternatīvas metodes un pieejas konfliktu risināšanā. Studenti iegūst uzņēmuma vadītājam nepieciešamo izpratni par konfliktu vadīšanu uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina un izprot konfliktu pamatelementus, konfliktu rašanos un attīstību – patstāvīgais darbs.
2. Zināšanas un izpratne par konfliktu veidiem – kontroldarbs.
3. Zināšanas par dažādām konflikta risināšanas metodēm un paņēmieniem – situācijas risinājums.
Prasmes
1. Prot patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas par konfliktiem – situācijas risinājums.
2. Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par konfliktu un tā cēloņiem – situācijas risinājums.
3. Prot izstrādāt profilakses plānu konfliktu novēršanā – situācijas risinājums, kontroldarbs.
4. Prot argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus par konflikta profilakses nepieciešamību un izvēlētajām metodēm – situācijas risinājums, kontroldarbs.
5. Prot ņemt dalību plānošanā, prognozējot iespējamos konfliktus – situācijas risinājums, kontroldarbs.
Kompetence.

1. Spēj analizēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus konfliktu vadīšanā uzņēmumā – situācijas risinājums.

Kursa saturs(kalendārs)


1. Konfliktu būtība un struktūra uzņēmumā, konfliktu cēloņi un motīvi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Uzņēmuma funkcionāli – organizacionālie vadīšanas nosacījumi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
3. Uzņēmuma iekšējo konfliktu rādītāji kognitīvajā sfērā (lekcija – 1stunda).
4. Uzņēmuma darbinieku konstruktīvo un destruktīvo konfliktu vadīšanas sekas un ietekme uzņēmuma darbībā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Uzņēmuma darbinieku iekšējo konfliktu izmantošana motivēšanas un adaptācijas procesā (lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda).
6. Uzņēmuma konfliktu prognozēšanas formas (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Uzņēmuma konfliktu profilakses pasākumi un to organizācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
8. Uzņēmuma darbinieku iekšējo konfliktu brīdināšanas nosacījumu vadīšanas iespējas (lekcija – 1 stunda).
9. Uzņēmumu konfliktu noregulēšanas metožu izvēle un pielietošana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Darba konfliktu veidi un to vadīšanas iespējas (lekcija – 1 stunda).
11. Darbinieku dzīves līmeņa pazeminošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātu (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
12. Sociālo pretrunu risināšanas metožu pielietošana, Latvijas valsts juridiskās normas par piketu, streiku pieteikšanu un rīkošanu (lekcija – 1 stunda).
13. Uzņēmuma konfliktu konstruktīvie risināšanas paņēmieni un risinājuma kritēriju izvēles pamatojums (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
14. Konfliktu risināšanas konstruktīvā metodika, nosacījumi un faktoru vadīšana uzņēmumā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stundas).
15. Uzņēmuma konfliktu risināšanas stratēģijas un to pielietošanas pamatojums (lekcija – 1 stunda).

16. Konflikti un konfliktu risināšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto noslēguma kontroldarbs par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju kursa laikā 2 kontroldarbi (par konfliktu profilakses plānošanu un lēmumu pieņemšana par konfliktu risināšanu).
Studiju kursa laikā jānokārto tests (par konfliktu metodoloģija, cēloņu grupēšana).
Studentam jāizstrādā konflikta situāciju risinājumi. Prezentācijas ilgums – līdz 7 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Konflikta situācijas risinājums – 10 punkti.
2. Tests par konfliktu metodoloģiju un cēloņiem – 20 punkti.
3. Kontroldarbs par konflikta profilakses plānošanu – 20 punkti.
4. Kontroldarbs par lēmumu pieņemšanu konfliktu risināšanā – 10 punkti.
5. Noslēguma kontroldarbs, visas tēmas – 40 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu, testa, situācijas risinājumiem un noslēguma kontroldarba vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Situācijas risinājumus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Fēlovs E. Konflikti darbā. Rīga: Balta eko, 2003. 10 lpp.
2. Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 110 lpp. Grāmatu sērija “Lessons Learned, sarunas par pasaules līderiem”
3. Pikeringa P. Strīdi. Nesaskaņas. Konflikti. Rīga: 2000. 185 lpp.

4. Sarunu un konfliktu risināšana. Šmidhts V. u.c. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 2007. 184 lpp. Grāmatu sērija “Harvard. Business Review”

Papildliteratūra

1. Thomas K. W., Kilman R. M., Thomas–Kilman Conflict Mode Instrument. Mountain View, CA: CPP, Inc., 2007. 34 p.

2. Sandole D. J., Byrne S., Sandole–Staroste I., Senehi J. Handbook of Conflict Analysis and Resolution. Oxon: Rootledge, 2009. 535 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts. ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018

3. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”