Kursa kods VadZ2029

Kredītpunkti 3

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par saimnieciskās darbības analīzes būtību un nozīmi uzņēmumā, apgūst tās teorētiskos pamatus. Studiju kursa programmas apguve nodrošinās prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības galveno rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu ietekmējošo faktoru noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes būtību, principiem un metodēm – 1. kontroldarbs, eksāmens
2. Izpratne un zināšanas par uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes pamatrādītājiem – 2. kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
3. Spēj pielietot saimnieciskās darbības analīzes metodes un veikt aprēķinus - 2. kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
4. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma saimnieciskās darbības stāvokli - praktiskie darbi
5. Spēj analizēt un novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus - 2. kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens
6. Prot izskaidrot un argumentēt citiem sava darba rezultātus - praktiskie darbi, diskusijas
7. Spēja atbildīgi plānot un veikt uzdotos uzdevumus - praktiskie darbi – aprēķini
8. Spēj patstāvīgi aprēķināt un analizēt uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus un noteikt to ietekmējošos faktorus - 2. kontroldarbs, praktiskie darbi, eksāmens

9. Spēj patstāvīgi noteikt un sniegt savus priekšlikumus uzņēmuma darbības problēmu risināšanai un attīstības veicināšanai - diskusijas nodarbībās, eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti un metodika. Saimnieciskās darbības analīzes jēdziens, veidi, mērķis, objekts, priekšmets, principi un saistība ar citām zinātnēm. Analīzē izmantojamie rādītāji un analīzes paņēmieni (lekcija – 1 stunda).
2. Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze. Finanšu pārskata sastāvdaļu vertikālā un horizontālā analīze (praktiskais darbs – 2 stundas).
3. Naudas plūsmas analīze, naudas plūsmu ietekmējošo faktoru analīze (praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze. Ražošanas un realizācijas apjoma struktūras analīze. Struktūru ietekmējošo faktoru analīze. Ieņēmumu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
5. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu analīze. Ražošanas pamatfondu struktūras analīze, izmantošanas efektivitātes analīze. Apgrozāmo līdzekļu dinamikas un struktūras analīze, to ietekmējošo faktoru analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas).
6. Darbaspēka izmantošanas analīze. Darba laika fonda un darba ražīguma analīze, darbaspēka kustības analīze, darbaspēka izmantošanas efektivitātes analīze. Darba samaksas fonda analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
7. 1.kontroldarbs - saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti un metodika (2 stundas).
8. Produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīze. Izmaksu struktūras analīze. Atsevišķu produkcijas veidu izmaksu analīze. Mainīgo un pastāvīgo izmaksu analīze. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas).
9. Uzņēmuma peļņas analīze. Peļņu ietekmējošo faktori un to analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
10. Uzņēmuma kapitāla analīze. Pašu un aizņemtā kapitāla izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Kapitāla izmantošanas efektivitātes novērtēšana (lekcija – 1 stunda).
11. Uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Likviditātes rādītāju analīze. Rentabilitātes rādītāju analīze. Maksātspējas rādītāju analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).

12. 2.kontroldarbs – uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītāju aprēķins, analīze un novērtējums (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Vērtējumu veido:
• Eksāmens – visas tēmas (50 %)
• 1.kontroldarbs – saimnieciskās darbības analīzes teorētiskie aspekti un metodika (10 %)
• 2.kontroldarbs – saimnieciskās darbības pamatrādītāju aprēķins, analīze un novērtējums (20%)
• Aprēķini, diskusija praktisko darbu nodarbībās (20%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējot literatūru un lekciju materiālus, gatavoties praktiskajiem darbiem nodarbībās, 2 kontroldarbiem un eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem: 1.kontroldarba vērtējums veido 10% no eksāmena kopējā vērtējuma, 2.kontroldabs - 20%, praktisko darbu aprēķini un diskusijas nodarbībās - 20% un eksāmena darbs, kurā iekļautas visas studiju kursa tēmas – 50%.

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Zariņa V. Saimnieciskās darbības novērtēšana, izmantojot finanšu analīzi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2022., 88 lpp.
2. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 2009., 105.lpp.
3. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 2002. 63. lpp.
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lppRurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384. lpp.

5. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. https://www.ifinanses.lv
4. https://www.investopedia.com/
5. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/

6.https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/analysis-of-financial-statements/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss LPTF augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Pārtikas kvalitāte un inovācijas” .